ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
|
 
ანონსი
 
 

ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ვებ-გვერდის

მომხმარებელთა (მოქალაქეთა) გზამკვლევი

1

ზოგადი ინფორმაცია

ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს შესახებ

1.1

საკრებულოს ორგანიზაციული სტრუქტურა და ფუნქციების აღწერა

1.2

საკრებულოს წლიური ანგარიში

1.3

ინფორმაცია მოქმედი საკრებულოს თანამდებობის პირების შესახებ

1.4

საკრებულოს საკონტაქტო ინფორმაცია

2

 ინფორმაცია საჯარო ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის შესახებ

2.1

ინფორმაცია საჯარო ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფაზე პასუხისმგებელი პირ(ებ)ის შესახებ

2.2

საჯარო ინფორმაციის ხელმისაწვდომობასთან დაკავშირებული სამართლებრივი აქტები

2.3

მუნიციპალიტეტის მიერ საქართველოს პრეზიდენტისა და პარლამენტისათვის წარდგენილი 10 დეკემბრის ყოველწლიური ანგარიში

2.4

საჯარო ინფორმაციის გაცემის წესი და მოთხოვნის ფორმა

 

 

 ინფორმაცია საკრებულოს საკადრო უზრუნველყოფის შესახებ

3.1

ინფორმაცია  საკრებულოში ვაკანსიების შესხებ

3.2

ინფორმაცია საკრებულოში გამოცხადებული კონკურსის/რეორგანიზაციის შესახებ

3.3

სამართლებრივი აქტები, რომლებიც განსაზღვრავს საკრებულოში კონკურსის ჩატარების და შედეგების გასაჩივრების წესებს

3.4

ინფორმაცია საკრებულოში დასაქმებულ პირთა შესახებ

3.5

ინფორმაცია საკრებულოში დასაქმებულ პირთა სამუშაო აღწერილობის შესახებ

4

ინფორმაცია საკრებულოს ადმინისტრაციული ხარჯების შესახებ 

4.1

ინფორმაცია საკრებულოში შრომის ანაზღაურებისა და უფლებამოსილების განხორციელებასთან დაკავშირებული ხარჯების შესახებ

4.2

ინფორმაცია საკრებულოში სამივლინებო ხარჯების შესახებ

4.3

ინფორმაცია საკრებულოში საწვავის მოხმარებაზე გაწეული ხარჯის შესახებ

4.4

ინფორმაცია საკრებულოში ავტოსატრანსპორტო საშუალებების ტექნიკურ მომსახურებაზე გაწეული ხარჯების შესახებ

4.5

ინფორმაცია სატელეკომუნიკაციო ხარჯებზე

5

ინფორმაცია ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეის შესახებ 

5.1

მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის საწყისი პროექტი

5.2

ნფორმაცია მუნიციპალიტეტის დამტკიცებული და დაზუსტებული ბიუჯეტის შესახებ

6

სამართლებრივი აქტები და სასამართლო გადაწყვეტილებები 

6.1.

საკრებულოს საქმიანობის მარეგულირებელი სამართლებრივი აქტები

7

სხდომის ოქმები 

7.1

საკრებულოს სხდომის ოქმები

 8

ინფორმაცია მონაწილეობის შესახებ

8.1

ინფორმაცია საკრებულოს სხდომების შესახებ

8.2

ინფორმაცია საკრებულოს კომისიის სხდომების შესახებ

8.3

ინფორმაცია დარეგისტრირებული პეტიციის შესახებ

9

ელექტრონული მონაწილეობა

9.1

საჯარო ინფორმაციის ონლაინ მოთხოვნის საშუალება

9.2

ონლაინ პეტიციის საშუალება

9.3

დაუკავშირდი ადგილობრივ ხელისუფლებას

9.4

საკრებულოს სხდომების პირდაპირი ტრანსლირება (Livestream)

 
 
ვიდეო
 

 

 

ამინდი
 
ბმულები