ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
|
5.1 დამტკიცებული და დაზუსტებული ბიუჯეტების ასიგნება 5.2 ინფორმაცია გაცემული სარგოს, დანამატებისა და პრემიების კვარტალური ოდენობების შესახებ თანამდებობის პირებზე (ჯამურად) და სხვა თანამშრომლებზე (ჯამურად) 5.3 ინფორმაცია ოფიციალურ და სამუშაო ვიზიტებზე გაწეული სამივლინებო ხარჯების შესახებ თანამდებობის პირებზე (ჯამურად) და სხვა თანამშრომლებზე (ჯამურად) (ცალ-ცალკე ქვეყნის შიგნით და ქვეყნის გარეთ განხორციელებული მივლინებების მიხედვით) 5.4 ინფორმაცია ბალანსზე რიცხული ავტოსატრანსპორტო საშუალებების შესახებ 5.5 ინფორმაცია საწვავის მოხმარებაზე გაწეული ხარჯის შესახებ 5.6 ავტოსატრანსპორტო საშუალებების ტექნიკურ მომსახურებაზე გაწეული ხარჯების შესახებ ინფორმაცია ჯამურად 5.7 ბალანსზე რიცხული უძრავი ქონების ჩამონათვალი
 
 
 
ვიდეო
 

 

 

ამინდი
 
ბმულები