ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
|
 
ანონსი
 
 
ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტის შესრულების ანგარიში ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტის შემოსულობები აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის 2019 წლის რესპუბლიკური ბიუჯეტით განსაზღვრული ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტზე გადასაცემი კაპიტალური ტრანსფერის ფარგლებში განსახორციელებელი კაპიტალური პროექტების შესახებ ინფორმაცია აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის 2019 წლის რესპუბლიკური ბიუჯეტით გათვალისწინებული აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ტერიტორიაზე არსებულ მუნიციპალიტეტებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტში განსახორციელებელი პროექტების შესახებ ი ინფორმაცია ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი თანხების შესახებ 2020 წლის 01 იანვრის მდგომარეობით ინფორმაცია არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირების ბიუჯეტების შესრულების წლიურ მაჩვენებლებს შესახებ პროგრამების შესრულება - 2019 წელი
 
 
 
ვიდეო
 

 

 

ამინდი
 
ბმულები