ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
|
 
ანონსი
 
 

 კონკურსი ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულოში საჯარო მოხელეთა ვაკანტურ თანამდებობებზე

 

 
 
 
ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს საჯარო მოსამსახურეთა საკონკურსო კომისიის სხდომის ოქმი N1 
 
საკონკურსო თემატიკა:

ა) საქართველოს კონსტიტუცია;

ბ) საქართველოს ორგანული კანონი "ადგილობრივი თვითმმართვერლობის კოდექსი";

გ) "ადგილობრივი თვითმმართველობის შეახებ" ევროპული ქარტია;

დ) "საჯარო სამსახურის შესახებ " საქართველოს კანონი;

 ე) საქართველოს ორგანული კანონი "საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსი";

 ვ) "ნორმატიული აქტების შესახებ" საქართველოს ორგანული კანონი;

 ზ) საქართველოს შრომის კოდექსი;

 თ)  ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს რეგლამაენტი;

 ი) ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატის დებულება. 

 
 
 
 
 
 
 
ვიდეო
 

 

 

ამინდი
 
ბმულები