ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
|
 
ანონსი
 
 

 კონკურსი ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულოში საჯარო მოხელეთა ვაკანტურ თანამდებობებზე

 

 

ბრძანება ბ15.15221583 - ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატის პროფესიულ საჯარო მოხელეთა ვაკანტურ თანამდებობაზე კონკურსის გამოცხადების შესახებ
 
საკონკურსო თანამდებობა
 
1. მე-3 კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი, ბუღალტრული აღრიცხვის საკითხებში
 
საკონკურსო თემატიკა:

ა) საქართველოს კონსტიტუცია;

ბ) საქართველოს ორგანული კანონი "ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი";

გ) "ადგილობრივი თვითმმართველობის შეახებ" ევროპული ქარტია;

დ) "საჯარო სამსახურის შესახებ " საქართველოს კანონი;

 ე) საქართველოს ორგანული კანონი "საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსი";

 ვ) საქართველოს შრომის კოდექსი;

 ზ)  ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს რეგლამაენტი;

 თ) ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატის დებულება. 

 ი)  საქართველოს საგადასახადო კოდექსი

 
 
2. ჯანმრთელობისა და სოციალურ საკითხთა კომისიის მე-2 კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი
 
საკონკურსო თემატიკა:

ა) საქართველოს კონსტიტუცია;

ბ) საქართველოს ორგანული კანონი "ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი";

გ) "ადგილობრივი თვითმმართველობის შეახებ" ევროპული ქარტია;

დ) "საჯარო სამსახურის შესახებ " საქართველოს კანონი;

 ე) საქართველოს ორგანული კანონი "საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსი";

 ვ) თვითმმართველი ქალაქის – ბათუმის საკრებულოს ჯანმრთელობისა და სოციალურ საკითხთა კომისიის შექმნისა და დებულების დამტკიცების შესახებ

 ზ) საქართველოს შრომის კოდექსი;

 თ)  ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს რეგლამაენტი;

 ი) ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატის დებულება. 

 
 
 
 
 
 
ვიდეო
 

 

 

ამინდი
 
ბმულები