ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
|
 
ანონსი
 
 
საკრებულოს რიგგარეშე სხდომა
02 აგვისტო 2016
 

პროექტი

ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის
საკრებულოს რიგგარეშე სხდომა
4 აგვისტო,  2016 წელი
11:00 საათი, ქ. ბათუმი

                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                     


დ ღ ი ს   წ ე ს რ ი გ ი :

1. „ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 25 დეკემბრის №35 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ ქ.ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების პროექტი.
/მომხს: არჩილ ვანაძე - ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერიის საფინანსო-ეკონომიკური სამსახურის უფროსის მოადგილე/

2. „თვითმმართველი ქალაქის - ბათუმის ადმინისტრაციულ საზღვრებში არსებულ პლაჟზე ზომამცირე გემების ბაზირების პუნქტების განსაზღვრის შესახებ“ თვითმმართველი ქალაქის - ბათუმის საკრებულოს 2012 წლის 26 ივნისის №136 განკარგულებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე“ ქ.ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტი.
/მომხს: ეგარსლან ლომაძე - ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერიის საფინანსო-ეკონომიკური სამსახურის უფროსი/

3. „ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების განკარგვასთან დაკავშირებით ქ.ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერისათვის თანხმობის მიცემის შესახებ" ქ.ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტი.
/მომხს: ეგარსლან ლომაძე - ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერიის  საფინანსო-ეკონომიკური სამსახურის უფროსი/

4. „ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატის საშტატო ნუსხის დამტკიცების შესახებ“ ქ.ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 29 აგვისტოს N134 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტი.
/მომხს: სულიკო შვენთიძე - ქ.ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატის იურიდიული განყოფილების უფროსი/

5. „საქართველოს საერთო სასამართლოებში ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წარმომადგენლის დანიშვნის შესახებ“ ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 26 თებერვლის N8 განკარგულების ძალადაკარგულად გამოცხადების თაობაზე“ ქ.ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტი.
/მომხს: სულიკო შვენთიძე - ქ. ბათუმის საკრებულოს აპარატის იურიდიული განყოფილების უფროსი/


6. „ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერიის აპარატის და მერიის სტრუქტურული ერთეულების საშტატო ნუსხის დამტკიცების შესახებ“ ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 29 აგვისტოს #133 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტი.
(მომხს: ნუკრი დეკანაძე - ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერიის აპარატის უფროსი)

 

 
 
 
მნახველთა რაოდენობა: 5224
 
 
 
 
ვიდეო
 

 

 

ამინდი
 
ბმულები