ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
|
 
ანონსი
 
 
საკრებულოს მორიგი სხდომა
29 ივნისი 2016
 

პროექტი

ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის
საკრებულოს მორიგი სხდომა
 6 ივლისი, 2016  წელი
 11:00 საათი, ქ. ბათუმი


                                                                                                                                                          
                                                                                                                                                    

დ ღ ი ს   წ ე ს რ ი გ ი :

 

1. „თვითმმართველი ქალაქის - ბათუმის მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმის დამტკიცების თაობაზე“ თვითმმართველი ქალაქის - ბათუმის საკრებულოს 2009 წლის 27 თებერვლის N4-1 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ“ ქ.ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების პროექტი.
/მომხს: ირაკლი ახალაძე - ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერიის  არქიტექტურისა და ურბანული დაგეგმარების სამსახურის უფროსი/


2. „თვითმმართველი ქალაქის - ბათუმის ტერიტორიაზე დასახლებათა ტერიტორიების გამოყენებისა და განაშენიანების რეგულირების წესების შესახებ“ თვითმმართველი ქალაქის - ბათუმის საკრებულოს 2012 წლის 14 სექტემბრის №50 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის შესახებ ინიცირებული წინადადების მოწონების შესახებ“ ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტი. 
/მომხს: თეიმურაზ ყურაშვილი - ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ფრაქცია „რესპუბლიკელების“ თავმჯდომარე/


3.  „ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკისათვის უსასყიდლოდ, საკუთრების უფლებით გადაცემის შესახებ“  ქ.ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტი.
/მომხს: ეგარსლან ლომაძე - ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერიის საფინანსო-ეკონომიკური სამსახურის უფროსი/


4. „საარჩევნო პლაკატების განთავსებასთან დაკავშირებული ზოგიერთი საკითხის მოწესრიგების შესახებ“ თვითმმართველი ქალაქის - ბათუმის საკრებულოს 2012 წლის 06 აგვისტოს №46 დადგენილების ძალადაკარგულად გამოცხადების შესახებ“ ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების პროექტი
/მომხს: სულიკო შვენთიძე - ქ.ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატის იურიდიული განყოფილების უფროსი/


5. „საარჩევნო-სააგიტაციო მასალის განთავსებასთან დაკავშირებული ზოგიერთი საკითხის მოწესრიგების შესახებ“ ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტი
/მომხს: სულიკო შვენთიძე - ქ.ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატის იურიდიული განყოფილების უფროსი/


6. „საარჩევნო სუბიექტებისათვის საარჩევნო პერიოდის განმავლობაში საარჩევნო ღონისძიებების გამართვის მიზნით შენობა-ნაგებობების გამოყოფის შესახებ“  თვითმმართველი  ქალაქის - ბათუმის საკრებულოს 2014 წლის 24 აპრილის №79 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტი
/მომხს: სულიკო შვენთიძე - ქ.ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატის იურიდიული განყოფილების უფროსი/


7. „ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ფიზიკური და კერძო სამარ¬თლის იურიდიული პირების მიერ თვითნებურად დაკავებულ მიწის ნაკვეთებზე საკუთრების უფლების აღიარების უფლებამოსილების განმახორციელებელი მუდმივმოქმედი კომისიის შექმნის შესახებ“ თვითმმართველი ქალაქის - ბათუმის საკრებულოს 2010 წლის 30 ივლისის №52 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტი.
/მომხს: სულიკო შვენთიძე - ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატის იურიდიული განყოფილების უფროსი/


8. „ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ფიზიკური და კერძო სამარ¬თლის იურიდიული პირების მიერ თვითნებურად დაკავებულ მიწის ნაკვეთებზე საკუთრების უფლების აღიარების უფლებამოსილების განმახორციელებელი მუდმივმოქმედი კომისიის შექმნის შესახებ“ თვითმმართველი ქალაქის - ბათუმის საკრებულოს 2010 წლის 30 ივლისის №52 განკარგულების ძალადაკარგულად გამოცხადების შესახებ“ ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტი.
/მომხს: სულიკო შვენთიძე _ ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატის იურიდიული განყოფილების უფროსი/


9. „ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს რეგლამენტის დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 23 სექტემბრის №34 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების პროექტი.
/მომხს: ნატალია ზოიძე - ქ.ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრი/


10. „ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს გენდერული თანასწორობის საბჭოს დებულების დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტი
/მომხს: ნატალია ზოიძე - ქ.ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრი/


11. ქ. ბათუმში, ვაჟა-ფშაველას ქ.№5-ში მდებარე საცხოვრებელ სახლზე ალექსანდრე (საშა) ჯიჯეიშვილის მემორიალური დაფის განთავსების შესახებ“ ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტი
/მომხს: ნინო ბერაძე - ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განათლების, კულტურის, ტურიზმისა და სპორტის საკითხთა კომისიის თავმჯდომარე/


12. „ქ. ბათუმში, გორგილაძის ქ.№63-ში მდებარე საცხოვრებელ სახლზე იაშა (იაკობ) ხალვაშის მემორიალური დაფის განთავსების შესახებ“ ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტი
/მომხს: ნინო ბერაძე - ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განათლების, კულტურის, ტურიზმისა და სპორტის საკითხთა კომისიის თავმჯდომარე/


13. ქ. ბათუმში, გორგილაძის ქ.№74-ში მდებარე საცხოვრებელ სახლზე თემურ (თემელ) მიქელაძის მემორიალური დაფის განთავსების შესახებ“ ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტი
/მომხს: ნინო ბერაძე - ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განათლების, კულტურის, ტურიზმისა და სპორტის საკითხთა კომისიის თავმჯდომარე/


14. ქ. ბათუმში, რუსთაველის ქ.№41-ში მდებარე საცხოვრებელ სახლზე ანატოლი კაჭარავს მემორიალური დაფის განთავსების შესახებ“ ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტი
/მომხს: ნინო ბერაძე - ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განათლების, კულტურის, ტურიზმისა და სპორტის საკითხთა კომისიის თავმჯდომარე/


15. „ქ.ბათუმის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 25 დეკემბრის №35 დადგენილებით გათვალისწინებული მრავალშვილიანი ოჯახების საცხოვრებელი ბინებით უზრუნველყოფის ქვეპროგრამაში (06 02 05) ცვლილების შესახებ წინადადების მოწონების თაობაზე“ ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტი
/მომხს: ნინო ბერაძე - ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განათლების, კულტურის, ტურიზმისა და სპორტის საკითხთა კომისიის თავმჯდომარე/


16. „თვითმმართველი ქალაქის - ბათუმის ტერიტორიაზე დასახლებათა ტერიტორიების გამოყენებისა და განაშენიანების რეგულირების წესების შესახებ“ თვითმმართველი ქალაქის - ბათუმის საკრებულოს 2012 წლის 14 სექტემბრის №50 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის შესახებ ინიცირებული წინადადების მოწონების შესახებ“ ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტი. 
/მომხს: კობა ჩხეიძე - ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს  ფრაქცია „თავისუფალი დემოკრატების“ თავმჯდომარე/


17. მიმართვა აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის თავმჯდომარეს, აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ფინანსთა და ეკონომიკის მინისტრსა და ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერს ქ.ბათუმში, მეტაქსას ქ. N 8-10-ში მდებარე აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში გადმოცემის შესახებ“ ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტი. 
/მომხს: კობა ჩხეიძე - ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს  ფრაქცია „თავისუფალი დემოკრატების“ თავმჯდომარე/

18. მიმართვა ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერს ოლიმპიური სტანდარტების მუნიციპლაური აუზის მოწყობისათვის საჭირო მიწის ნაკვეთის გამოყოფასა და აუზის სამშენებლო-საპროექტო სამუშაობის შესყიდვასთან დაკავშირებული ღონისძიებების გატარების შესახებ“ ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტი. 
/მომხს: კობა ჩხეიძე - ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ფრაქცია „თავისუფალი დემოკრატების“ თავმჯდომარე/


19. „ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტში პარკირებასთან დაკავშირებული ზოგიერთი ღონისძიების განხორციელების შესახებ ქალაქ ბათუმის მუნიციპლიტეტის საკრებულოს ფრაქცია ,,თავისუფალი დემოკრატების“ ინიციატივის  მოწონების თაობაზე“ ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტი. 
/მომხს: კობა ჩხეიძე - ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს  ფრაქცია „თავისუფალი დემოკრატების“ თავმჯდომარე/

 

 

 

 

 
 
 
მნახველთა რაოდენობა: 5270
 
 
 
 
ვიდეო
 

 

 

ამინდი
 
ბმულები