ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
|
 
ანონსი
 
 
საკრებულოს მორიგი სხდომა
20 ნოემბერი 2015
 

პროექტი

ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის
საკრებულოს მორიგი სხდომა
27 ნოემბერი, 2015 წელი
11:00 საათი,ქ. ბათუმი
                                                                                                                                                             
                                                                                                                                                          

დ ღ ი ს   წ ე ს რ ი გ ი : 


1. ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის 9 თვის ბიუჯეტის შესრულების ანგარიშის მიმოხილვა
/მომხს: არჩილ ვანაძე - ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერიის საფინანსო-ეკონომიკური სამსახურის უფროსის მოადგილე/

 

2. „ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 29 დეკემბრის №46 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების პროექტი.
/მომხს: არჩილ ვანაძე - ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერიის საფინანსო-ეკონომიკური სამსახურის უფროსის მოადგილე/

 

3. „ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტში დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის მოსაკრებლის შემოღების და გადახდის ინსტრუქციის დამტკიცების შესახებ“ ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების პროექტი.
/მომხს: არჩილ ვანაძე - ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერიის საფინანსო-ეკონომიკური სამსახურის უფროსის მოადგილე/

 

4. „ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის  საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების აჭარის ავტონო-მიური რესპუბლიკისათვის უსასყიდლოდ, საკუთრების უფლებით გადაცემის შესახებ“ ქ.ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტი.
/მომხს: ეგარსლან ლომაძე - ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერიის საფინანსო-ეკონომიკური სამსახურის უფროსი/

 

5. „ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერისათვის შპს „ქ. ბათუმის ტურისტული ობიექტების მართვის სააგენტო“-ს და ა(ა)იპ „ბათუმის განვითარების ფონდი“-ს ლიკვიდაციაზე თანხმობის მიცემის შესახებ“ ქ.ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტი.
/მომხს: ნუკრი დეკანაძე - ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერიის აპარატის უფროსი/

 

6. „ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერისათვის ა(ა)იპ - „ბათუმის ტურისტული ობიექტების მართვის სააგენტო“-ს დაფუძნებაზე თანხმობის მიცემის შესახებ“ ქ.ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებუ-ლოს განკარგულების პროექტი.
/მომხს: ნუკრი დეკანაძე - ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერიის აპარატის უფროსი/

 

7. „ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების განკარგვასთან დაკავშირებით ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერისათვის თანხმობის მიცემის შესახებ“ ქ.ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტი.
/მომხს: ეგარსლან ლომაძე - ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერიის საფინანსო-ეკონომიკური სამსახურის უფროსი/

 

8. „ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერიის ტერიტორიაზე საზოგადოებრივ სივრცეებში სუვენირებითა და სამახსოვრო ნივთებით გარე ვაჭრობისათვის სავაჭრო-სარეალიზაციო ადგილების გამოყოფის შესახებ“ ქ.ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტი.
/მომხს: ეგარსლან ლომაძე - ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერიის საფინანსო-ეკონომიკური სამსახურის უფროსი/

 

9. „ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერიასა და ფიზიკურ პირებს ეკატერინე ნინიძეს, ლუბოვ კორობკინას, ოლეგ უდალოვს და პავლე უდალოვს შორის გასაფორმებელი შეთანხმების მოწონების შესახებ“ ქ.ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტი.
/მომხს: ეგარსლან ლომაძე - ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერიის საფინანსო-ეკონომიკური სამსახურის უფროსი/

 

10. „ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მოქმედ დაწესებულებებზე, ორგანიზაციებზე, ინდივიდუალურ მეწარმეებზე, ფიზიკურ და იურიდიულ პირებზე ერთჯერადად დარიცხული დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავების მოსაკრებლის დარიცხვის თარიღის განსაზღვრის შესახებ“ ქ.ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების პროექტი.
/მომხს: არჩილ ვანაძე - ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერიის საფინანსო-ეკონომიკური სამსახურის უფროსის მოადგილე/

 

11. „ლაშა სირაბიძის ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ინფრასტრუქტურის განვითარების კომისიის თავმჯდომარის თანამდებობიდან განთავიუფლების შესახებ“ ქ.ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტი.
/მომხს: ლევან კინწურაშვილი - ქ.ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ურიდიულ და საპროცედურო საკითხთა კომისიის თავმჯდომარე/

 

12. „ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ინფრასტრუქტურის განვითარების კომისიის თავმჯდომარის თანამდებობაზე არჩევის შესახებ“ ქ.ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტი.
 /მომხს: ლევან კინწურაშვილი - ქ.ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ურიდიულ და საპროცედურო საკითხთა კომისიის თავმჯდომარე/

 

13. „ქ. ბათუმში, ხარიტონ ახვლედიანის ქ.14ა-ში მდებარე საცხოვრებელ სახლზე შოთა დავითაძის  მემორიალური დაფის განთავსების შესახებ“ ქ.ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტი.
 /მომხს: ლევან კინწურაშვილი - ქ.ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ურიდიულ და საპროცედურო საკითხთა კომისიის თავმჯდომარე/

 

 
 
 
მნახველთა რაოდენობა: 6763
 
 
 
 
ვიდეო
 

 

 

ამინდი
 
ბმულები