ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
|
 
ანონსი
 
 
ინფრასტრუქტურის განვითარების კომისია
30 მაისი 2024
 

საკრებულოს ინფრასტრუქტურის განვითარების კომისიამ დღეს გამართულ სხდომაზე, სხვა საკითხებთან ერთად, ბათუმის მუნიციპალიტეტის 2024 წლის ბიუჯეტში ცვლილებების შეტანის საკითხი განიხილა. წარმოდგენილი პროექტით, ხორციელდება 2024 წლისათვის ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის ფუნქციებისა და ვალდებულებების შესრულების მიზნით მისაღები შემოსულობების და გასაწევი გადასახდელების ნუსხის დამტკიცება საბიუჯეტო კლასიფიკაციის შესაბამისად, კერძოდ ცვლილება შედის ბიუჯეტის როგორც შემოსულობებსა და ნაშთის ცვლილებაში, ასევე გადასახდელების ცალკეულ პროგრამებში/ქვეპროგრამებში.
პროექტის მიხედვით, ბათუმის მუნიციპალიტეტის 2024 წლის ბიუჯეტის შემოსულობების საპროგნოზო მაჩვენებელი იზრდება 27.000.0 ათასი ლარით, კერძოდ:
- ფინანსური დახმარების საპროგნოზო მაჩვენებელი იზრდება 25,000.0 ათასი ლარით: მათ შორის: აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტიდან მისაღები ტრანსფერი იზრდება 25,000.0 ათასი ლარით, ინფრასტრუქტურული პროექტების თანადაფინანსების მიზნით, კერძოდ: სპეციალური ტრანსფერი - 17,538.1 ათასი ლარი და კაპიტალური ტრანსფერი - 7,461.9 ათასი ლარი.
- სხვა შემოსავლების საპროგნოზო მაჩვენებელი იზრდება 2,000.0 ათასი ლარით:
მუნიციპალიტეტის 2024 წლის ბიუჯეტის ნაშთის ცვლილების საპროგნოზო მაჩვენებელი იზრდება - 41,000.0 ათას ლარით.
წარმოდგენილი პროექტის მიხედვით, მუნიციპალიტეტის 2024 წლის ბიუჯეტის გადასახდელები იზრდება 68,000.0 ათასი ლარით.
კომისიის წევრებმა განიხილეს, ქალაქ ბათუმში, ანდრია პირველწოდებულის I ჩიხში, 16ა-ში მდებარე მიწის ნაკვეთზე განაშენიანების დეტალური გეგმის კონცეფციის დამტკიცების საკითხი. წარმოდგენილი განკარგულების პროექტით, აღნიშნულ ტერიტორიაზე დაგეგმილია სასტუმრო აპარტამენტების მშენებლობა. პროექტის მიხედვით, საპროექტო ობიექტის სიმაღლის გადამეტების საკომპენსაციოდ განმცხადებელი იღებს ვალდებულებას მაკომპენსირებელი ღონისძიების შერჩეული სახე გადასცეს ქალაქ ბათუმის მერიას. ამასთან, საკვლევ ობიექტს სავარაუდო ფართების მიხედვით უნდა გააჩნდეს მინიმუმ 291 ავტოსადგომი, რაც ესკიზის მიხედვით გათვალისწინებულია და ავტოსადგომების რაოდენობა დაზუსტდება დეტალური პროექტირებისას.
სხდომაზე განიხილეს „ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის კონკრეტული უფლებრივი ზონირების რუკის (განაშენიანების რეგულირების გეგმის ზონირების ნაწილი) დამტკიცების შესახებ“ საკრებულოს 2020 წლის 30 აპრილის N 25 განკარგულებაში ცვლილებების შეტანის საკითხი. წარმოდგენილი ცვლილებები ითვალისიწინებს მუნიციპალიტეტის კონკრეტული უფლებრივი ზონირების ახალი რუკის (განაშენიანების რეგულირების გეგმის ზონირების ნაწილი) განაშენიანების მართვის რეგლამენტში ცვლილებას.
სხდომაზე განიხილეს „განაშენიანების ინტენსივობის მაქსიმალური კოეფიციენტის გაზრდის შესახებ“ საკრებულოს 2024 წლის 30 აპრილის Nგ-15.15241218 განკარგულებაში ტექნიკური შეცდომის გასწორების შესახებ საკითხი.
ასევე იმსჯელეს „ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის გარკვეულ ტერიტორიებზე განაშენიანების დეტალური გეგმის დამტკიცების შესახებ’’ საკრებულოს 2023 წლის 27 ივნისის N14 დადგენილებაში შესატან ცვლილებაზე. კერძოდ, განმცხადებლის, შპს ,,სმარტ დეველოპმენტის’’ განმარტებით, საკადასტრო აგეგმვითი ნახაზის შესაბამისად მიწის ნაკვეთების გაერთიანების შედეგად, მიწის ნაკვეთების ფართობმა შეადგინა 9728.00 კვ.მ, რაც რეგისტრირებული მიწის ნაკვეთების ფართობების ჯამზე ნაკლებია. ფართობის შემცირების მიზეზი არის ორი მიწის ნაკვეთი - 05.32.03.101 და 05.32.16.239, რომლებიც არის გადაფარვაში. ფართი შემცირდა მხოლოდ 17.00 კვ.მ-ით, რაც გავლენას არ ახდენს პროექტის ტექნიკურ-ეკონომიკურ მაჩვენებლებზე. ცვლილების დამტკიცების შემთხვევაში, დამტკიცებული განაშენიანების დეტალური გეგმის მთელ ტექსტში, სადაც გეგმარებითი ერთეულის და საპროექტო ტერიტორიის ფართობად მითითებულია 9 745 კვ.მ, უნდა მიეთითოს 9728 კვ.მ.
კომისიამ განიხილა ქალაქ ბათუმში, თამარ მეფის გამზირი N1-ში, თამარ მეფის გამზირი N5გ-ში (ს/კ N05.30.39.004; N05.30.39.016) მდებარე მიწის ნაკვეთზე განაშენიანების დეტალური გეგმის დამტკიცების საკითხი. აღნიშნულ ტერიტორიაზე
შპს ,,სიტი გაიდი’’ გეგმავს მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის მშენებლობას, სადაც შენობა-ნაგებობ(ებ)ის მიწისქვეშა ორ სართულზე (-1 და -2 დონეებზე) მოეწყობა 450 ავტოსადგომი მოქმედი სტანდარტების გათვალისწინებით, ხოლო შპს „სიტი გაიდის“ ხელმძღვანელობის კერძო ინიციატივის ფარგლებში ტერიტორიაზე მოეწყობა თანამედროვე ინფრასტრუქტურის მქონე სკვერი, კერძოდ: მოეწყობა საფეხმავლო ბილიკები, გაზონები, დასაჯდომი სკამები, საპარკე განათებები. დაირგვება მოცემული ტერიტორიის კლიმატური პირობებისთვის შესაბამისი ხე-მცენარეები, რაც საშუალებას იძლევა გდგ კვლევის არეალში განლაგებულ დასახლებაში (კვარტალში) გაჩნდეს საზოგადოებრივი დანიშნულების მქონე გამწვანებული ტერიტორია (სკვერი).
სხდომაზე განიხილეს ქალაქ ბათუმში, ბაღის ქ. N10ზ-ში; ბაღის ქ. N10დ-ში; ბაღის ქუჩაზე; ბაღის ქ. N10ვ-ში მდებარე მიწის ნაკვეთებზე: N05.34.25.745; N22.21.01.050; 05.34.25.768; 05.34.25.619 და საზოგადოებრივი სივრცის განაშენიანების დეტალური გეგმის კონცეფციიის დამტკიცების საკითხი. წარმოდგენილი პროექტის შესაბამისად, აღნიშნულ ტერიტორიაზე დაგეგმილია სასტუმროს მშენებლობა. საპროექტო ობიექტის სიმაღლის გადამეტების საკომპენსაციოდ განმცხადებელი იღებს ვალდებულებას მაკომპენსირებელი ღონისძიების შერჩეული სახე გადასცეს ქალაქ ბათუმის მერიას. პროექტით, ასევე, გათვალისწინებულია დახურულ მიწისქვეშა სივრცესა და მიწისზევით შენობის მე-2 დონეზე, დახურული ავტოსადგომების მოწყობა.
კომისიის წევრებმა წარმოდგენილი საკითხების საკრებულოს მორიგ სხდომაზე განხილვას მხარი დაუჭირეს.
სხდომას ინფრასტრუქტურის კომისიის თავმჯდომარე მინდია გოგუაძე უძღვებოდა

 
 
 
მნახველთა რაოდენობა: 267
 
 
 
 
ვიდეო
 

 

 

ამინდი
 
ბმულები