ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
|
 
ანონსი
 
 
ჯანდაცვის კომისიის სხდომა
23 აპრილი 2021
 

ბათუმის საკრებულოში დღეს გამართულ ჯანმრთელობის და სოციალურ საკითხთა კომისიის სხდომაზე მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ბიუჯეტის შესრულების წლიური ანგარიში გაიხილეს. კომისიის წევრებს ჯანდაცვის მიმართულებით წლიური ანგარიში ბათუმის მერიის ჯანმრთელობისა და სოციალური უზრუნველყოფის სამსახურის უფროსმა სოფო მიქელაძემ გააცნო.
ახალი კორონავირუსის (COVID-19) მასობრივი გავრცელების, ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაციის მიერ გამოცხადებული პანდემიისათვის მზაობისა და ქვეყნის წინაშე არსებული მზარდი გამოწვევის გათვალისწინებით, საქართველოს მთელ ტერიტორიაზე 2020 წლის მარტის თვეში გამოცხადდა საგანგებო მდგომარეობა. აღნიშნული გარემოებიდან გამომდინარე, „საქართველოში ახალი კორონავირუსის გავრცელების აღკვეთის მიზნით გასატარებელი ღონისძიებების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2020 წლის 23 მარტის №181 დადგენილებით, შეიზღუდა რიგი ეკონომიკური საქმიანობები, რომელმაც თვის მხრივ შეანელა ეკონომიკური პროცესები და შესაბამისად შემცირდა გადასასახადებიდან და მოსაკრებლებიდან მისაღები შემოსავლები.
კორონავირუსის პანდემიით გამოწვეული სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის გაუმჯობესების, მოქალაქეთათვის დახმარებისა და შეღავათების გაწევის მიზნით, როგორც სამთავრობო ასევე ადგილობრივ დონეზე შემუშავებულ იქნა რიგი ღონისძიებები, რომელმაც მნიშნელოვანი გავლენა იქონია ადგილობრივი ბიუჯეტის შემოსულობებსა და გადასახდელებზე. შემოსულობების მხრივ შემცირდა გადასახადებიდან მიღებული შემოსავლები, სხვა შემოსავლები შემცირდა ეკონომიკური აქტივობის კლების და მუნიციპალიტეტის მიერ დაწესებული შეღავთების (მოსაკრებლები, ნებართვები და სხვა შემოსავლები) ხარჯზე. ხოლო გადასახდელების კუთხით პანდემიის პერიოდში ბიუჯეტიდან გამოთავისუფლებულ იქნა, ადმინისტრაციული, კულტურული, სპორტული და სხვა მსგავსი ტიპის ხარჯები, რომელიც მიმართულ იქნა მოწყვლადი სოციალური კატეგორიების ბენეფიციართა დახმარების და ქალაქისათვის მნიშვნელოვანი კაპიტალური/ინფრასტრუქტურული პროექტების დაფინანსებაზე.
ყოველივე ზემოაღნიშნულის გათვალისწინებით, 2020 წელს პრიორიტეტული იყო ქალაქის განვითარებისათვის საჭირო ინფრასტრუქტურის მშენებლობის, რეაბილიტაციისა და მათ ექსპლუატაციასთან დაკავშირებული ღონისძიებების დაფინანსება და მოსახლეობის ჯანმრთელობისა და სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის გაუმჯობესება.
ჯანდაცვის მიმართულებით, საანგარიშო პერიოდში, დასახული პრიორიტეტის შესაბამისად, მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან პროგრამებისა და ქვეპროგრამების გახორციელება გეგმაზომიერად წარიმართა, ეკონომიებიდან მიღებული ნაშთები კი მოქალაქეთა სასურსათო კალათებით უზრუნველყოფას მოხმარდა.
სხდომაზე წარმოდგენილი მონაცემების მიხედვით, ჯანმრთელობის დაცვის მიმართულებით გათვალისწინებული ცალკეული პროგრამებისა და ქვეპროგრამების შესრულების წლიური მაჩვენებელი 90,5-დან – 99,5 პროცენტის ფარგლებშია, სოციალური უზრუნველყოფის მიმართულებით კი - 82,5-დან - 100 პროცენტის ფარგლებში.
საერთო ჯამში, საანგარიშო პერიოდში, საქართველოში ახალი კორონავირუსის გავრცელების აღკვეთის მიზნით დაწესებული შეზღუდვების შედეგად დაბალი ეკონომიკური აქტივობისა და ცალკეული ეკონომიკური შეღავათების გათვალისწინებით, ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ბიუჯეტის ფაქტიურმა შემოსულობებმა შეადგინა 142,167.5 ათასი ლარი, რაც შემოსულობების 2020 წლის გეგმიური მაჩვენებლის 100.8%-ია. შემოსულობებიდან გადასახადების სახით მიღებულ შემოსავლებზე მოდის 62,478.6 ათასი ლარი (შემოსულობების 43.9%), გრანტების (ფინანსური დახმარების) სახით მიღებულ შემოსავლებზე – 60,777.6 ათასი ლარი (შემოსულობების 21.7%), სხვა (არასაგადასახადო) შემოსავლებზე - 17,500.9 ათასი ლარი (შემოსულობების 12,3%), არაფინანსური აქტივების კლებაზე (ძირითადი საშუალებების გაყიდვიდან მიღებულ შემოსულობაზე) _ 1,410.4 ათასი ლარი (შემოსულობების 1,0%).
სხდომაზე წარმოდგენილი წლიური ანგარიშის დამტკიცების საკითხს ბათუმის საკრებულო 27 აპრილს სხდომაზე განიხილავს. საკრებულოს სხდომა ტრადიციულად 11 საათზე დაიწყება.

 
 
 
მნახველთა რაოდენობა: 1075
 
 
 
 
ვიდეო
 

 

 

ამინდი
 
ბმულები