ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
|
 
ანონსი
 
 
5.1 დამტკიცებული და დაზუსტებული ბიუჯეტების ასიგნება - (ქვეყნდება კვარტალურად) 5.2 ინფორმაცია გაცემული სარგოს, დანამატებისა და პრემიების კვარტალური ოდენობების შესახებ თანამდებობის პირებზე (ჯამურად) და სხვა თანამშრომლებზე (ჯამურად) - (ქვეყნდება კვარტალურად) 5.3 ინფორმაცია ოფიციალურ და სამუშაო ვიზიტებზე გაწეული სამივლინებო ხარჯების შესახებ თანამდებობის პირებზე (ჯამურად) და სხვა თანამშრომლებზე (ჯამურად) (ცალ-ცალკე ქვეყნის შიგნით და ქვეყნის გარეთ განხორციელებული მივლინებების მიხედვით) - (ქვეყნდება კვარტალურად) 5.4 ინფორმაცია ბალანსზე რიცხული ავტოსატრანსპორტო საშუალებების შესახებ - (ქვეყნდება ყოველწლიურად) 5.5 ინფორმაცია საწვავის მოხმარებაზე გაწეული ხარჯის შესახებ - (ქვეყნდება ყოველწლიურად) 5.6 ავტოსატრანსპორტო საშუალებების ტექნიკურ მომსახურებაზე გაწეული ხარჯების შესახებ ინფორმაცია ჯამურად - (ქვეყნდება ყოველწლიურად) 5.7 ინფორმაცია განხორციელებულ სატელეფონო საუბრებზე (საერთაშორისო და ადგილობრივი ზარები) გაწეული სატელეკომუნიკაციო ხარჯების შესახებ ჯამურად - (ქვეყნდება ყოველწლიურად)
 
 
 
ვიდეო
 

 

 

ამინდი
 
ბმულები