ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
|
 
ანონსი
 
 
1.1. ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სტრუქტურა და ფუნქციების აღწერა - (განახლებადია ცვლილების შემთხვევაში) 1.2. ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს, საკრებულოს აპარატის, საკრებულოს კომისიების საქმიანობის მარეგულირებელი სამართლებრივი აქტები (დებულება/წესდება, შინაგანაწესი) - (განახლებადია ცვლილების შემთხვევაში) 1.3. საკრებულოს თავმჯდომარის, საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილეების, საკრებულოს კომისიებისა და ფრაქციების ხელმღვანელების შესახებ ინფორმაცია: სახელი, გვარი, ფოტოსურათი, ბიოგრაფიული მონაცემები - (განახლებადია ცვლილების შემთხვევაში) 1.4. ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მისამართი, ელექტრონული ფოსტის მისამართი, საკრებულოს სამდივნოს ტელეფონის ნომერი - (განახლებადია ცვლილების შემთხვევაში)
 
 
 
ვიდეო
 

 

 

ამინდი
 
ბმულები