ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
|
 
ანონსი
 
 
 
საჯარო ინფორმაციის გაცემის წესი
 
საჯარო ინფორმაცია ღიაა, გარდა კანონით გათვალისწინებული შემთხვევებისა და დადგენილი წესით პერსონალურ მონაცემებს, სახელმწიფო ან კომერციულ საიდუმლოებას მიკუთვნებული ინფორმაციისა. ყველას აქვს უფლება მოითხოვოს საჯარო ინფორმაცია მისი ფიზიკური ფორმისა და  შენახვის მდგომარეობის მიუხედავად და აირჩიოს საჯარო ინფორმაციის მიღების ფორმა,  თუ იგი  სხვადასხვა სახით არსებობს, აგრეთვე გაეცნოს ინფორმაციას დედანში. საჯარო ინფორმაციის მისაღებად პირი წარადგენს წერილობით განცხადებას. საჯარო ინფორმაციის მოთხოვნა შესაძლებელია ასევე ელექტრონული ფორმით  info@batumicc.ge .
საჯარო ინფორმაცია გაიცემა დაუყოვნებლივ ან კანონით დადგენილ შემთხვევაში არაუგვიანეს 10 დღისა.
 

საჯარო ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფაზე პასუხისმგებელი პირი - ბათუმის საკრებულოს აპარატის საქმისწარმოების განყოფილების უფროსი სპეციალისტი - მარინე ბერიძე

ტელ: (0422) 27 99 83
მობ: 577 30 20 28
E-mail: info@batumicc.ge 

 

ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
მის: ქ. ბათუმი, ლ. ასათიანის N-25
ტელ:  (0 422) 27 90 01; (0 422) 27 01 96
E-mail: info@batumicc.ge

  

  
 
 
 
 
 
 
 
ვიდეო
 

 

 

ამინდი
 
ბმულები