ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
|
 
ანონსი
 
 

პროაქტიულად გამოსაქვეყნებელი ინფორმაციის ნუსხა

 

 

1. ზოგადი ინფორმაცია ადმინისტრაციული ორგანოს შესახებ განახლების ვადები
1.1 თვითმმართველი ქ. ბათუმის საკრებულოს სტრუქტურა და
      ფუნქციების აღწერა
განახლებადია ცვლილების შემთხვევაში
1.2 თვითმმართველი ქ. ბათუმის საკრებულოს, საკრებულოს აპარატის,
      საკრებულოს კომისიების საქმიანობის მარეგულირებელი
      სამართლებრივი აქტები (დებულება/წესდება,შინაგანაწესი)
განახლებადია ცვლილების შემთხვევაში
1.3 თვითმმართველი ქ. ბათუმის საკრებულოს თავმჯდომარის,
      საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილეების, საკრებულოს
    კომისიებისა და ფრაქციების ხელმღვანელების შესახებ ინფორმაცია
 
განახლებადია ცვლილების შემთხვევაში
1.4 ქ. ბათუმის საკრებულოს მისამართი, ელექტრონული ფოსტის
      მისამართი, საკრებულოს სამდივნოს ტელეფონის ნომერი

განახლებადია ცვლილების შემთხვევაში
2.  საჯარო ინფორმაცია  
2.1 საჯარო ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფაზე
      პასუხისმგებელი პირის (პირების) სახელი, გვარი, თანამდებობა,
      სამსახურის ტელეფონის ნომერ
განახლებადია ცვლილების შემთხვევაში
2.2 საჯარო ინფორმაციის ხელმისაწვდომობასთან დაკავშირებული
      სამართლებრივი აქტები
განახლებადია ცვლილების შემთხვევაში
2.3 საქართველოს პრეზიდენტისა და პარლამენტისათვის წარდგენილი
      საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 49-ე მუხლით
      გათვალისწინებული ყოველწლიური ანგარიში

 
ქვეყნდება ყოველწლიურად
3.  ინფორმაცია საკადრო უზრუნველყოფის შესახებ  
3.1  გამოცხადებული ვაკანტური პოზიციების ჩამონათვალი, კონკურსის
        შედეგები (მხოლოდ კონკურსში გამარჯვებულ პირთა  ვინაობა)
განახლებადია ცვლილების შემთხვევაში
3.2  ნორმატიული აქტები, რომლებიც განსაზღვრავს საკრებულოში
       კონკურსის ჩატარების წესებს
განახლებადია ცვლილების შემთხვევაში
3.3  დასაქმებულ პირთა ოდენობა კატეგორიების მითითებით, აგრეთვე
       გენდერულ ჭრილში

 
ქვეყნდება ყოველწლიურად
4. ინფორმაცია განხორციელებული სახელმწიფო შესყიდვების და ქონების პრივატიზების შესახებ  
4.1  სახელმწიფო შესყიდვების წლიური გეგმა ქვეყნდება კვარტალურად
4.2  სახელმწიფო შესყიდვების წლიური გეგმის ფარგლებში
         განხორციელებული  სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ ინფორმაცია
         მიმწოდებლის, შესყიდვის ობიექტის, შესყიდვის საშუალების,
         ხელშეკრულების ღირებულებისა და გადარიცხული თანხების
         მითითებით
 
ქვეყნდება კვარტალურად
5. ინფორმაცია ქ. ბათუმის საკრებულოს დაფინანსებისა და ხარჯთაღრიცხვის შესახებ  
5.1  დამტკიცებული და დაზუსტებული ბიუჯეტების ასიგნება ქვეყნდება კვარტალურად
5.2 ინფორმაცია გაცემული სარგოს, დანამატებისა და პრემიების
       კვარტალური ოდენობების შესახებ თანამდებობის პირებზე
       (ჯამურად) და სხვა თანამშრომლებზე (ჯამურად)
ქვეყნდება კვარტალურად
5.3  ინფორმაცია ოფიციალურ და სამუშაო ვიზიტებზე გაწეული
       სამივლინებო ხარჯების შესახებ თანამდებობის პირებზე (ჯამურად)
       და სხვა თანამშრომლებზე (ჯამურად) (ცალ-ცალკე ქვეყნის შიგნით
       და ქვეყნის გარეთ განხორციელებული მივლინებების მიხედვით)
ქვეყნდება კვარტალურად
5.4   ბალანსზე რიცხული ავტოსატრანსპორტო საშუალებების
        ჩამონათვალი მოდელის მითითებით
ქვეყნდება ყოველწლიურად
5.5   ინფორმაცია საწვავის მოხმარებაზე გაწეული ხარჯის შესახებ
        ჯამურად
ქვეყნდება ყოველწლიურად
5.6  ავტოსატრანსპორტო საშუალებების ტექნიკურ მომსახურებაზე
       გაწეული ხარჯების შესახებ ინფორმაცია ჯამურად
ქვეყნდება ყოველწლიურად
5.7  ბალანსზე რიცხული უძრავი ქონების ჩამონათვალი ქვეყნდება ყოველწლიურად
5.8  ინფორმაცია განხორციელებულ სატელეფონო საუბრებზე
      (საერთაშორისო და ადგილობრივი ზარები)
       გაწეული სატელეკომუნიკაციო ხარჯების შესახებ ჯამურად

 
ქვეყნდება ყოველწლიურად
6. სამართლებრივი აქტები   
6.1 საკრებულოს ნორმატიული აქტები (დადგენილებები)  ქვეყნდება ძალაში შესვლიდან 10 დღის განმავლობაში
6.2 საკრებულოს ინდივიდუალური სამართლებრივი აქტები
     (განკარგულებები)
ქვეყნდება ძალაში შესვლიდან 10 დღის განმავლობაში
6.3 საკრებულოს თავმჯდომარის ბრძანებები ქვეყნდება ძალაში შესვლიდან 10 დღის განმავლობაში
6.3.1 ქ. ბათუმის საკრებულოს თავმჯდომარის ბრძანებები - ,,01" (გარდა საკადრო, მივლინებებისა და შვებულებების)   
6.3.2  ქ. ბათუმის საკრებულოს თავმჯდომარის მივლინებებისა და შვებულებების ბრძანებები - ,,03"  
6.3.3 ქ. ბათუმის საკრებულოს თავმჯდომარის საკადრო ბრძანებები - ,,04"  

 

 

 

 
 
 
ვიდეო
 

 

 

ამინდი
 
ბმულები