ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
|
კომისიის სხდომა
16 იანვარი 2018
 

ბათუმის საკრებულოში ჯანმრთელობისა და სოციალურ საკითხთა კომისიის სხდომაზე კომისიის წევრებმა ქ. ბათუმის ბათუმის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ხე-მცენარეების გადაბელვის ან/და ჭრის შედეგად დარჩენილი საშეშე მასალით სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის უზრუნველყოფისათვის გასატარებელი ღონისძიებების თაობაზე იმსჯელეს.

კომისიის წევრებს აღნიშნულ საკითხზე საკრებულოს განკარგულების პროექტი მერიის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახურის უფროსის მოადგილემ სოციალურ საკითხებში გოჩა ჯიბლაძემ და საკრებულოს ჯანმრთელობისა და სოციალურ საკითხთა კომისიის თავმჯდომარემ დიმიტრი ჭეიშვილმა გააცნეს. განკარგულების პროექტი საშეშე მასალის ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრებ იმ პირებზე გადანაწილებას ითვალისწინებს, რომლებიც სიღარიბის ზღვარს მიღმა იმყოფებიან და დარეგისტრირებული არიან სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ბაზაში. პროექტის მიხედვით, ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახურს დაევალება თვის განმავლობაში შემოსული განცხადებების შესწავლის საფუძველზე საშეშე მასალა გაანაწილოს იმ პირებზე, რომლებსაც სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ბაზაში შედარებით ყველაზე დაბალი სარეიტინგო ქულა აქვთ. საშეშე მასალა გადანაწილდება თანაბარწილად, მაგრამ არა უმეტეს 3 კბ/მეტრისა.
პროექტის მიხედვით, მერიის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახურის წარდგინებით, ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერის მოადგილის მიერ მიღებული გადაწყვეტილების საფუძველზე , საშეშე მასალის გაცემა მოხდება ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერიის ქონების მართვის და ეკონომიკური პოლიტიკის სამსახურის ქონების მართვისა და განკარგვის განყოფილების საწყობიდან.
„ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ხე-მცენარეების გადაბელვის ან/და ჭრის შედეგად დარჩენილი საშეშე მასალით სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის უზრუნველყოფისათვის გასატარებელი ღონისძიებების შესახებ“ საკრებულოს განკარგულების პროექტის მიღების მიზანს წარმოადგენს ბიუროკრატიული მექანიზმის შემცირების მიზნით საკრებულოს 2017 წლის 29 სექტემბრის N56 განკარგულების გაუქმება და განკარგულებით შექმნილი კომისიის ფუნქციების ქ. ბათუმის მერიის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახურისთვის გადაცემა, რითაც შესაძლებელი გახდება მცირე დროში გადაწყვეტილების მიღება.
კომისიის წევრთა გადაწყვეტილებით, აღნიშნული განკარგულების პროექტს ბათუმის საკრებულო მორიგ სხდომაზე, 18 იანვარს განიხილავს. საკრებულოს მიერ პროექტის მხარდაჭერის შემთხვევაში, განკარგულება ძალაში ხელმოწერისთანავე შევა.

 
 
 
მნახველთა რაოდენობა: 938
 
 
 
 
ვიდეო
 

 

 

ამინდი
 
ბმულები