ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
|
 
ანონსი
 
 
საკრებულოს მორიგი სხდომა
15 ივლისი 2021
 

ბათუმის საკრებულოში დღეს გამართულ საკრებულოს მორიგ სხდომაზე დღის წესრიგით გათვალისწინებული 21 საკითხი განიხილეს.
საკრებულოს წევრებმა იმსჯელეს განკარგულების პროექტზე, რომლითაც ქ. ბათუმის აღმასრულებელ ორგანოს უნდა მიეცეს თანხმობა ქ. ბათუმში, მაიაკოვსკის ქ. №55/17-ში მდებარე 1242,00 კვ.მ. არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთის (საკადასტრო კოდი: 05.29.23.029) და ქ. ბათუმში, შალვა დადიანის ქ. №3ა-ში მდებარე 87,00 კვ.მ. არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთის (საკადასტრო კოდი: 05.29.23.031) კონფიგურაციის რაციონალურ ცვლილებასთან დაკავშირებით. აღნიშნული კონფიგურაციის ცვლილება განაპირობა ქალაქ ბათუმში მდებარე შიდა სატრანსპორტო გზის, შალვა დადიანის ქუჩის გაფართოების და ტროტუარის მოწყობის სამუშაოებმა.
სხდომაზე ასევე, განიხილეს ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული მოძრავი ქონების სახელმწიფოსათვის უსასყიდლოდ საკუთრებაში გადაცემის სკითხი, კერძოდ: განკარგულების პროექტი ითვალისწინებს ავტოსატრანსპორტო საშუალება - “HYUNDAI SONATA”-ს მარკის ავტომობილის (გამოშვების წელი 2011, სარეგისტრაციო ნომერი #SGG944; საიდენტიფიკაციო ნომერი KMHEC41BBBA281754), რომელიც 2012 წლიდან იმყოფება საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს სარგებლობაში (თხოვების ფორმით; ბრძ. #02/272; 04.08.2012წ.), სახელმწიფოსთვის საკუთრებაში გადაცემას, შემდგომში საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს სარგებლობაში გადაცემის მიზნით.
საკრებულოს წევრებმა დღესვე, იმსჯელეს ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების შპს „ახალი ბულვარისათვის“ უსასყიდლო უზუფრუქტის ფორმით სარგებლობაში გადაცემასთან დაკავშირებით ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერისათვის თანხმობის მიცემის შესახებ. როგორც განკარგულების პროექტშია განმარტებული, შპს „ახალი ბულვარისათვის“ ქ. ბათუმში, დასახლება ანგისაში, აეროპორტის გზატკეცილი, ჩიხი I, N48-ში მდებარე ავტოდრომის ტერიტორიის გადაცემა ხელს შეუწყობს საავტომობილო სპორტის განვითარებას და პოპულარიზაციას, საავტომობილო სპორტში ახალგაზრდა თაობის აღზრდას და მათი საერთაშორისო ასპარეზზე გაყვანას,აღნიშნული სპორტული აქტივობა ხელს შუწყობს ტურიზმის განვითარებას და ახალი სამუშაო ადგილების შექმნას.
სხდომაზე განიხილეს ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული, ქ. ბათუმში, ალექსანდრე გრიბოედოვის ქ. N30-ში მდებარე N27 ბინის აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკისათვის უსასყიდლოდ, საკუთრებაში გადაცემის საკითხი. განკარგულების პროექტის მიღების მიზანს წარმოადგენს ,,სახელმწიფოს/აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის/ადგილობრივი თვითმმართველობის საკუთრებაში არსებული და ფიზიკური პირების მიერ საცხოვრებელ სადგომად გამოყენებული საცხოვრებელი და არასაცხოვრებელი ფართების შემსწავლელი შერეული სამთავრობო კომისიის“ 2021 წლის 29 აპრილის N27 საოქმო გადაწყვეტილებისა და ამავე კომისიის 2021 წლის 29 აპრილის N19 რეკომენდაციის თანახმად, ქალაქ ბათუმში, ალექსანდრე გრიბოედოვის ქ. N30, ბინა N27-ში (ს.კ. 05.23.23.047.01.027) მცხოვრებ ფიზიკურ პირებზე 43,29 კვ.მეტრი საცხოვრებელი ფართის კერძო საკუთრებაში გადაცემა.
საკრებულოს წევრებმა ასევე განიხილეს ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების, კერძოდ, ერთი ერთეული ავტოსატრანსპორტო საშუალება “ISUZU BOGDAN A092” მარკის ავტობუსის (სარეგისტრაციო ნომერი DD530LL; საიდენტიფიკაციო ნომერი Y7BA092014B000337; გამოშვების წელი 2004) სახელმწიფოსათვის საკუთრებაში უსასყიდლოდ გადაცემის საკითხი, შემდგომში ქობულეთის მუნიციპალიტეტისათვის საკუთრებაში გადაცემის მიზნით.
სხდომაზე განიხილეს მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტით დამტკიცებული ქვეპროგრამების „საერთაშორისო ფესტივალების მხარდაჭერა“ ფარგლებში კონკურსის ჩატარების პირობების შესახებ არსებულ დებულებაში ცვლილების შეტანის საკითხი, რომლის მიხედვითაც ქვეპროგრამის ასიგნებათა ჯამური მოცულობა განსაზღვრულია 210 000 ლარით, ხოლო თითოეული ღონისძიების განხორციელებისათვის მუნიციპალიტეტის მერიიდან მოთხოვნილი თანხა - არა უმეტეს 35 000 ლარით.
სხდომაზე იმსჯელეს ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში რეგისტრირებული, ბაღის I შესახვევი №3-ის მიმდებარედ არსებული 720.00 კვ.მ. არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთის პირდაპირი განკარგვის წესით იჯარით სარგებლობაში გადაცემასთან დაკავშირებით ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერისათვის თანხმობის მიცემის თაობაზე. პროექტის განმარტებაში მითითებულია, რომ შპს ,,BWC“, რომელიც ზემოთაღნიშნულ მისამართზე, 05.34.25.106 საკადასტრო კოდით რეგისტრირებულ მიწის ნაკვეთზე აწარმოებს სასტუმროს მშენებლობას, ითხოვს ქ. ბათუმში, ბაღის I შესახვევი №3-ის მიმდებარედ არსებული 720.00 კვ.მ. არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთის (საკადასტრო კოდი: 05.34.25.974) 01 წლით სარგებლობაში განკარგვას, რომელსაც სასტუმროს მშენებლობის პერიოდში გამოიყენებს სამშენებლო მიზნებისათვის, ხოლო ხელშეკრულების დასრულების შემდგომ, იღებს ვალდებულებას 3 თვის ვადაში მიწის ნაკვეთზე მოაწყოს დასასვენებელი პარკი. პროექტის მიხედვით, არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთის წლიური სარგებლობის საფასური განსაზღვრულია 23 000 ლარის ოდენობით და მიწის ნაკვეთის სარგებლობაში გადაცემა მოხდება იმ პირობით, რომ კომპანია შეინარჩუნებს სარგებლობაში გადაცემულ მიწის ნაკვეთზე არსებულ ხე-მცენარეებს და სარგებლობის ხელშეკრულების დასრულებიდან 3 თვის ვადაში ა(ა)იპ „საქალაქო ინფრასტრუქტურისა და კეთილმოწყობის სამმართველოსთან“ შეთანხმებით აღნიშნულ მიწის ნაკვეთზე (საკადასტრო კოდი: 05.34.25.974 ) მოაწყობს სკვერს (დასასვენებელი საზოგადოებრივ პარკს), რაშიც განახორილებს არა ნაკლებ 100 000 ლარის ინვესტიციას.
სხდომაზე განიხილეს განკარგულების პროექტი, რომელიც ქ. ბათუმში, ინასარიძის ქუჩის ლეხ და მარია კაჩინსკების ქუჩამდე გაგრძელებისათვის განსახორციელებელი ღონისძიებების დამტკიცებას ითვალისწინებს. ასევე, იმსჯელეს ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული, სარგებლობის უფლებით, აუქციონის წესით განსაკარგი ქონების საწყისი წლიური სარგებლობის საფასურის განსაზღვრის შესახებ.
სხდომაზე ასევე განიხილეს ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული საპრივატიზებო ობიექტების ნუსხასა და პრივატიზაციის გეგმაში შესატანი ცვლილებები.

 
 
 
მნახველთა რაოდენობა: 715
 
 
 
 
ვიდეო
 

 

 

ამინდი
 
ბმულები