ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
|
 
ანონსი
 
 
დეტალური ინფორმაცია
№: ტიპი სფერო
დან მდე სიტყვა
N:24  თარიღი:2012-12-25

მარადი ცეცხლაძის ოჯახისათვის, ამირან აბულაძის ოჯახისათვის, გენადი ქამაშიძის ოჯახისათვის, ლევან ჯაბნიძის ოჯახისათვის, ბადრი დუმბაძის ოჯახისათვის და ამირან სურმანიძის ოჯახისათვის უსასყიდლოდ საკუთრების უფლებით გადასაცემი ბინების განაწილების სიის დამტკიცების შესახებ

N:23  თარიღი:2012-12-25

ამირან სურმანიძის ოჯახისათვის უსასყიდლოდ საკუთრების უფლებით გადასაცემი ბინის განაწილების სიის დამტკიცების შესახებ

N:22  თარიღი:2012-12-25

თვითმმართველი ქალაქის - ბათუმის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკისათვის უსასყიდლოდ საკუთრების უფლებით გადაცემის შესახებ

N:20  თარიღი:2012-12-25

არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის „ბათუმის სცენა“-ს დაფუძნების შესახებ

N:19  თარიღი:2012-12-25

ზაზა ნაჭყებიას  არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის - „სატრანსპორტო ინ­ფ­რასტრუქტურის მართვის სააგენტო“-ს დირექტორის თანამდებობაზე დანიშვნის შესახებ

N:18  თარიღი:2012-12-25

დავით ქიქავას არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის - „სატრანსპორტო ინ­ფ­რასტრუქტურის მართვის სააგენტო“-ს დირექტორის თანამდებობიდან განთავისუფლების შესახებ

N:17  თარიღი:2012-12-25

 

არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის - სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის მართვის სააგენტოს“ წესდების დამტკიცების შესახებ

 

N:16  თარიღი:2012-12-25

თვითმმართველი ქალაქის - ბათუმის ადმინისტრაციულ საზღვრებში ტაქსების პარკირების ადგილების განსაზღვრის შესახებ

 

N:15  თარიღი:2012-12-25

თვითმმართველი ქალაქის - ბათუმის საპრივატიზებო ობიექტების საპრივატიზებო საწყისი ფასის დადგენის შესახებთვითმმართველი ქალაქისბათუმის საკრებულოს 2010 წლის 09 ივლისის №27 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

 

N:14  თარიღი:2012-12-25

თვითმმართველი ქალაქის - ბათუმის ტერიტორიაზე იმ შენობა-ნაგებობების სახეობების ჩამონათვალისა და ტერიტორიული ზონების განსაზღვრის შესახებ, სადაც აკრძალულია ან/და შესაძლებელია ლატარიის, აზარტული და მომგებიანი თამაშობების (გარდა წამახალისებელი გათამაშებისა) მოწყობა“ თვითმმართველი ქალაქის - ბათუმის საკრებულოს 2011 წლის 20 მაისის #22 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე თვითმმართველი ქალაქის - ბათუმის საკრებულოს დადგენილების პროექტის მოსამზადებლად ადმინისტრაციული  წარმოების დაწყების შესახებ

 

 
 
ვიდეო
 

 

 

ამინდი
 
ბმულები