ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
|
დეტალური ინფორმაცია
№: ტიპი სფერო
დან მდე სიტყვა
N:2  თარიღი:2013-01-31

განკარგულება №2 „თვითმმართველი ქალაქის - ბათუმის მერიის კეთილმოწყობის სამსახურის კომპეტენციას მიკუთვნებული 2013 წლის მუნიციპალური პროგრამების დამტკიცების შესახებ“ თვითმმართველი ქალაქის - ბათუმის საკრებულოს 2012 წლის 31 დეკემბრის №297 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

N:2  თარიღი:2013-01-31

დადგენილება №2 ,,სახელმწიფო და თვითმმართველი ქალაქის - ბათუმის  საკუთრებაში  არსებული არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნორმატიული ფასის დადგენის შესახებ

N:1  თარიღი:2013-01-31

განკარგულება - №1 „თვითმმართველი ქალაქის - ბათუმის მერიის ეკონომიკური პოლიტიკის სამსახურის კომპეტენციას მიკუთვნებული 2013 წლის მუნიციპალური პროგრამების დამტკიცების შესახებ“ თვითმმართველი ქალაქის - ბათუმის საკრებულოს 2012 წლის 31 დეკემბრის №296 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

N:33  თარიღი:2013-02-28

განკარგულება - №33 ,,სასამართლო გადაწყვეტილების აღსრულების შესახებ

N:32  თარიღი:2013-02-28

განკარგულება - №32 „არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის – „ქ. ბათუმის ხელოვნებისა და კულტურის ცენტრი“-ს წესდების დამტკიცების შესახებ“ თვითმმართველი ქალაქის – ბათუმის საკრებულოს 2011 წლის 30 სექტემბრის №250 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

N:31  თარიღი:2013-02-28

განკარგულება - №31 ,,არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის – „ბათუმის საცხენოსნო კლუბის“ წესდების დამტკიცების შესახებ

N:30  თარიღი:2013-02-28

განკარგულება - №30 ,,ქალაქ ბათუმში, მახინჯაურის დასახლებაში არსებული გერმანელი ტყვეების საფლავების კეთილმოწყობის ღონისძიებათა შესახებ

N:29  თარიღი:2013-02-28

განკარგულება - №29 ,,ქალაქ ბათუმის საჯარო სასაფლაოების გამოყოფასთან დაკავშირებული პრობლემის შემსწავლელი დროებითი უწყებრივი კომისიის შექმნის შესახებ

N:28  თარიღი:2013-02-28

განკარგულება - №28 „თვითმმართველი ქალაქის - ბათუმის ტერიტორიაზე ფიზიკური და კერძო სამართლის იურიდიული პირების მიერ თვითნებურად დაკავებულ მიწის ნაკვეთებზე საკუთრების უფლების აღიარების უფლებამოსილების განმახორციელებელი მუდმივმოქმედი კომისიის შექმნის შესახებ“ თვითმმართველი ქალაქის - ბათუმის საკრებულოს 2010 წლის 30 ივლისის №52 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

N:27  თარიღი:2013-02-28

განკარგულება - №27 „თვითმმართველი ქალაქის - ბათუმის საკრებულოსა და საკრებულოს აპარატის სამსახურებრივი ავტომანქანებით სარგებლობისათვის საწვავის ყოველთვიური ლიმიტების დაწესების შესახებ“ თვითმმართველი - ქალაქის ბათუმის საკრებულოს 2008 წლის 30 დეკემბრის №88 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

 
 
სიახლეები
ინფრასტრუქტურული სამუშაოები ჯავახიშვილის უბანში
სრულად

 

ვიდეო
 

 

 

ამინდი
 
ბმულები