ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
|
დეტალური ინფორმაცია
№: ტიპი სფერო
დან მდე სიტყვა
N:49  თარიღი:2013-03-29

განკარგულება  N49 - ქ. ბათუმში, სვიშევსკის ქუჩასთან დაკავშირებული ზოგიერთი საავტომობილო გზის სახელდების შესახებ

N:48  თარიღი:2013-03-29

განკარგულება  N48 - ქ. ბათუმში, ძველი ბათუმის უბანში, რაულ ვალენბერგის ქუჩა N1–ში მდებარე საცხოვრებელ სახლზე, რაულ ვალენბერგის მემორიალური დაფის  ბარელიეფით განთავსების შესახებ

N:47  თარიღი:2013-03-29

განკარგულება  N47 - არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის  – „ბათუმის ავტოდრომი“-ს დაფუძნების შესახებ

N:46  თარიღი:2013-03-29

განკარგულება N46- თვითმმართველი ქალაქის - ბათუმის კერძო სამართლის სამეწარმეო და არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირების ზოგიერთი საქმიანობის ქ.  ბათუმის თვითმმართველობის  ორგანოებთან შეთანხმების შესახებ

N:45  თარიღი:2013-03-29

„ქალაქ ბათუმის საჯარო სასაფლაოების გამოყოფასთან დაკავშირებული პრობლემის შემსწავლელი დროებითი უწყებრივი კომისიის შექმნის შესახებ“ თვითმმართველი ქალაქის - ბათუმის საკრებულოს 2013 წლის 28 თებერვლის #29 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

N:44  თარიღი:2013-03-29

„თვითმმართველი ქალაქის - ბათუმის ტერიტორიაზე ფიზიკური და კერძო სამართლის იურიდიული პირების მიერ თვითნებურად დაკავებულ მიწის ნაკვეთებზე საკუთრების უფლების აღიარების უფლებამოსილების განმახორციელებელი მუდმივმოქმედი კომისიის შექმნის შესახებ“ თვითმმართველი ქალაქის - ბათუმის საკრებულოს 2010 წლის  30 ივლისის №52 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

N:43  თარიღი:2013-03-29

განკარგულება N43 -თვითმმართველი ქალაქის - ბათუმის საკუთრებაში არსებული სატრანსპორტო საშუალებების ქობულეთის მუნიციპალიტეტისათვის უსასყიდლოდ საკუთრებაში  გადაცემის შესახებ

N:42  თარიღი:2013-03-29

 „თვითმმართველი ქალაქის - ბათუმის ტერიტორიაზე ადგილობრივი საქალაქო რეგულარული სამგზავრო გადაყვანის M2 და M3 კატეგორიის ავტობუსებისათვის სამარშრუტო ხაზებისა და მარშრუტების სქემის დამტკიცების შესახებ“ თვითმმართველი ქალაქის - ბათუმის საკრებულოს 2012 წლის 30 მარტის N73 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

N:41  თარიღი:2013-03-29

„თვითმმართველი ქალაქის - ბათუმის საკუთრებაში არსებული საპრივატიზებო ობიექტების ნუსხისა და  მათი საპრივატიზებო საწყისი ფასის დამტკიცების შესახებ“ თვითმმართველი  ქალაქის - ბათუმის საკრებულოს 2012 წლის 28 ივნისის #158 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის შესახებ 

N:40  თარიღი:2013-03-29

განკარგულება  N40 - ინტერფრაქციული ჯგუფის შექმნის შესახებ

 
 
ვიდეო
 

 

 

ამინდი
 
ბმულები