ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
|
 
ანონსი
 
 
დეტალური ინფორმაცია
№: ტიპი სფერო
დან მდე სიტყვა
N:35  თარიღი:2019-12-25

დ ა დ გ ე ნ ი ლ ე ბ ა №35 - ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ

N:102  თარიღი:2019-12-11

გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა №102 - „ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული არასასოფლო-სამერნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთების და მასზე განთავსებული შენობა-ნაგებობების აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკისათვის უსასყიდლოდ, საკუთრების უფლებით გადაცემის შესახებ“ ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 28 ნოემბრის  N86 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

N:101  თარიღი:2019-12-11

გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა №101 - ,,ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთის აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკისათვის უსასყიდლოდ, საკუთრების უფლებით გადაცემის შესახებ“ ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 28 ნოემბრის N85 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

N:100  თარიღი:2019-12-11

გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა №100 - ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტით გათვალისწინებული ქვეპროგრამის „მრავალშვილიანი ოჯახების საცხოვრებელი ბინებით უზრუნველყოფა“ ფარგლებში მრავალშვილიანი ოჯახისათვის საცხოვრებელი ბინის საკუთრების უფლებით გადაცემის თაობაზე ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერისათვის თანხმობის მიცემის შესახებ

N:99  თარიღი:2019-12-11

გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა №99 - ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერისათვის შპს „ბათუმის სასწრაფო სამედიცინო დახმარების ცენტრი“-ს ლიკვიდაციაზე თანხმობის მიცემის შესახებ

N:98  თარიღი:2019-12-11

გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა №98 - 2019 წლისათვის ინფრასტრუქტურული ღონისძიებების განხორციელების შესახებ

N:97  თარიღი:2019-11-28

გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა №97 - „ქალაქ ბათუმის გარკვეული ტერიტორიისათვის განაშენიანების რეგულირების გეგმის გეგმარებითი დავალების დამტკიცების თაობაზე“ ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტის მოსამზადებლად ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების შესახებ

N:96  თარიღი:2019-11-28

გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა №96 - „ქალაქ ბათუმის გარკვეული ტერიტორიისათვის განაშენიანების რეგულირების გეგმის გეგმარებითი დავალების დამტკიცების თაობაზე“ ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტის მოსამზადებლად ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების შესახებ

N:95  თარიღი:2019-11-28

გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა №95 - „ქალაქ ბათუმის გარკვეული ტერიტორიისათვის განაშენიანების რეგულირების გეგმის გეგმარებითი დავალების დამტკიცების თაობაზე“ ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტის მოსამზადებლად ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების შესახებ

N:94  თარიღი:2019-11-28

გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა №94 - „ქალაქ ბათუმის გარკვეული ტერიტორიისათვის განაშენიანების რეგულირების გეგმის გეგმარებითი დავალების დამტკიცების თაობაზე“ ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტის მოსამზადებლად ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების შესახებ

 
 
ვიდეო
 

 

 

ამინდი
 
ბმულები