ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
|
 
ანონსი
 
 
დეტალური ინფორმაცია
№: ტიპი სფერო
დან მდე სიტყვა
N:11  თარიღი:2019-04-25

დ ა დ გ ე ნ ი ლ ე ბ ა №11 - ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ საზღვრებში M2 კატეგორიის ტურისტული ავტობუსების მოძრაობის მარშრუტის დამტკიცების შესახებ

N:10  თარიღი:2019-04-25

დ ა დ გ ე ნ ი ლ ე ბ ა №10 - ქალაქ ბათუმის გარკვეული ტერიტორიისათვის განაშენიანების რეგულირების გეგმის დამტკიცების თაობაზე

N:10  თარიღი:2019-04-25

დ ა დ გ ე ნ ი ლ ე ბ ა №10 - ქალაქ ბათუმის გარკვეული ტერიტორიისათვის განაშენიანების რეგულირების გეგმის დამტკიცების თაობაზე

N:33  თარიღი:2019-04-12

გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა N33 - ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის აღამასრულებელ ორგანოსა და შპს „NEWLINE“-ს შორის დადებულ, პირობებით გამოცხადებული აუქციონის 2018 წლის 17 მაისის №8 ხელშეკრულებაში ცვლილებების შეტანასთან დაკავშირებით ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერისათვის თანხმობის მიცემის შესახებ

N:32  თარიღი:2019-04-12

გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა N32 - ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საჯარო მოხელეთა კვალიფიკაციის ამაღლების 2019 წლის გეგმის დამტკიცების შესახებ

N:31  თარიღი:2019-04-12

გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა N31 - ტერენტი გრანელის ბიუსტის განთავსების შესახებ

N:30  თარიღი:2019-04-12

გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა N30 - „ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს იურიდიულ და საპროცედურო საკითხთა კომისიის პერსონალური შემადგენლობის დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 21 ნოემბრის №73 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

N:29  თარიღი:2019-04-12

გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა N29 - „ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ინფრასტრუქტურის განვითარების კომისიის პერსონალური შემადგენლობის დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 21 ნოემბრის №70 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

N:28  თარიღი:2019-04-12

გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა N28 - პირადი განცხადების საფუძველზე ირაკლი მიქელაძისათვის ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრის უფლებამოსილების ვადამდე შეწყვეტის საკითხის ცნობად მიღების შესახებ

N:9  თარიღი:2019-04-12

დ ა დ გ ე ნ ი ლ ე ბ ა № 9 - „ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს პოლიტიკური თანამდებობის პირების და საკრებულოს აპარატის პროფესიული საჯარო მოხელეების თანამდებობრივი სარგოების და საშტატო ნუსხის დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 18 იანვრის №7 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

 
 
ვიდეო
 

 

 

ამინდი
 
ბმულები