ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
|
დეტალური ინფორმაცია
№: ტიპი სფერო
დან მდე სიტყვა
N:1  თარიღი:2017-01-18

დ ა დ გ ე ნ ი ლ ე ბ ა  №1 - „თვითმმართველი ქალაქის - ბათუმის მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმის დამტკიცების თაობაზე“ თვითმმართველი ქალაქის - ბათუმის საკრებულოს 2009 წლის 27 თებერვლის №4-1 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ

N:21  თარიღი:2016-12-29

დ ა დ გ ე ნ ი ლ ე ბ ა  №21 - ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტში სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებლის შემოღების თაობაზე

N:20  თარიღი:2016-12-29

დ ა დ გ ე ნ ი ლ ე ბ ა №20 - ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ

N:19  თარიღი:2016-12-16

დ ა დ გ ე ნ ი ლ ე ბ ა  №19 - „ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ” ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 25 დეკემბრის №35 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე

N:18  თარიღი:2016-12-01

თვითმმართველი ქალაქის - ბათუმის ტერიტორიაზე იმ შენობა-ნაგებობების სახეობების ჩამონათვალისა და ტერიტორიული ზონების განსაზღვრის შესახებ, სადაც აკრძალულია ან/და შესაძლებელია ლატარიის, აზარტული და მომგებიანი თამაშობების (გარდა წამახალისებელი გათამაშებისა) მოწყობა“ თვითმმართველი ქალაქის - ბათუმის საკრებულოს 2011 წლის 20 მაისის №22 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაბაზე

N:61  თარიღი:2016-10-25

გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა N61 - „ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალურ საკითხთა კომისიის პერსონალური შემადგენლობის დამტკიცების შესახებ“ ქ.ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 17 ივლისის #123 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

N:60  თარიღი:2016-10-25

გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა  N60 - „ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განათლების, კულტურის, ტურიზმისა და სპორტის საკითხთა კომისიის პერსონალური შემადგენლობის  დამტკიცების შესახებ“ ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 17 ივლისის #122 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

N:59  თარიღი:2016-10-25

გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა N59 - „ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ინფრასტრუქტურის განვითარების კომისიის პერსონალური შემადგენლობის დამტკიცების შესახებ“ ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 17 ივლისის #125 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

N:58  თარიღი:2016-10-25

გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა N58 - „ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს საკრებულოს საფინანსო და ეკონომიკური განვითარების კომისიის პერსონალური შემადგენლობის დამტკიცების შესახებ“ ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 17 ივლისის #124 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

N:57  თარიღი:2016-10-25

გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა  N57 - ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერისათვის სს „აჭარის წყლის ალიანსი“-ს დაფუძნებაზე თანხმობის მიცემის შესახებ

 
 
ვიდეო
 

 

 

ამინდი
 
ბმულები