ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
|
დეტალური ინფორმაცია
№: ტიპი სფერო
დან მდე სიტყვა
N:85  თარიღი:2017-12-26

გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა N85 - ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული მოძრავი ქონების აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკისათვის უსასყიდლოდ, საკუთრების უფლებით გადაცემის შესახებ“ ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 21 აგვისტოს №49 განკარგულებაში ტექნიკური შეცდომის გასწორების შესახებ

N:84  თარიღი:2017-12-26

გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა N84 - ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების განკარგვასთან დაკავშირებით ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერისათვის თანხმობის მიცემის შესახებ

N:83  თარიღი:2017-12-26

გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა N83 - „ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ჯანმრთელობისა და სოციალურ საკითხთა კომისიის პერსონალური შემადგენლობის დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 21 ნოემბრის №71 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

N:82  თარიღი:2017-12-26

გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა N82 - „ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს საფინანსო და ეკონომიკური განვითარების კომისიის პერსონალური შემადგენლობის დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 21 ნოემბრის №69 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

N:81  თარიღი:2017-12-26

გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა N81 - „ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ინფრასტრუქტურის განვითარების საკითხთა კომისიის პერსონალური შემადგენლობის დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 21 ნოემბრის №70 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

N:80  თარიღი:2017-12-26

გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა  N80 - ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს „გენდერული თანასწორობის საბჭოს“ შექმნისა და დებულების დამტკიცების შესახებ

N:79  თარიღი:2017-12-26

გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა N79 - ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის ნარჩენების მართვის გეგმის დამტკიცების შესახებ

N:78  თარიღი:2017-11-29

გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა N78 - „ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განათლების, კულტურის, ტურიზმისა და სპორტის საკითხთა კომისიის პერსონალური შემადგენლობის დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 21 ნოემბრის №72 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

N:77  თარიღი:2017-11-29

გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა N77 - ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს გამოკლებული წევრის ადგილმონაცვლის – როინ ზოიძის უფლებამოსილების ცნობის შესახებ

N:76  თარიღი:2017-11-24

გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა  N76 - ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული მოუვლელი მიწის ნაკვეთებისა და შენობა-ნაგებობების მოწესრიგების მიზნით გასატარებელი ღონისძიებების შესახებ

 
 
ვიდეო
 

 

 

ამინდი
 
ბმულები