ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
|
 
ანონსი
 
 
დეტალური ინფორმაცია
№: ტიპი სფერო
დან მდე სიტყვა
N:5  თარიღი:2018-01-18

2018 წლის 18 იანვარი, ბრძანება №05/4 - ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს საინვენტარიზაციო დოკუმენტაციის დამტკიცების შესახებ

N:5  თარიღი:2018-01-12

2018 წლის 12 იანვარი, ბრძანება №05/3 - „ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სამსახურებრივი ავტომანქანების მიმაგრების შესახებ“ ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარის 2018 წლის 10 იანვრის №05/1 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

N:5  თარიღი:2018-01-11

2018 წლის 11 იანვარი, ბრძანება №05/2 - ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მორიგი სხდომის მოწვევის, სხდომაზე განსახილველად სამართლებრივი აქტების პროექტების წარდგენისა და მომხსენებლების განსაზღვრის შესახებ

N:5  თარიღი:2018-01-10

2018 წლის 10 იანვარი, ბრძანება №05/1 - ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სამსახურებრივი ავტომანქანების მიმაგრების შესახებ

N:25  თარიღი:2018-02-15

გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა N25 - „ქალაქ ბათუმის გარკვეული ტერიტორიებისათვის განაშენიანების რეგულირების გეგმის დამტკიცების თაობაზე“ ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 26 დეკემბრის N88 განკარგულებაში ტექნიკური შეცდომის გასწორების შესახებ

N:24  თარიღი:2018-02-15

გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა N24 - „კულტურული მემკვიდრეობის დამცავი ზონების დადგენის თაობაზე“ შპს „გის და დზ საკონსულტაციო ცენტრი გეოგრაფიკის“ მიერ მომზადებული დოკუმენტაციის ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის მიერ მოწონების (შეთანხმების) მიზნით ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტის მოსამზადებლად საჯარო ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების შესახებ

N:23  თარიღი:2018-02-15

გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა N23 - „თვითმმართველი ქალაქის - ბათუმის დასახლებათა ტერიტორიების გამოყენებისა და განაშენიანების რეგულირების წესების შესახებ“ თვითმმართველი ქალაქის - ბათუმის საკრებულოს 2012 წლის 14 სექტემბრის №50 ცვლილების შეტანის შესახებ“ ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების პროექტის მოსამზადებლად ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების შესახებ

N:22  თარიღი:2018-02-15

გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა N22 - „თვითმმართველი ქალაქის - ბათუმის მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმის დამტკიცების თაობაზე“ თვითმმართველი ქალაქის - ბათუმის საკრებულოს 2009 წლის 27 თებერვლის N4-1 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ“ ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების პროექტის მოსამზადებლად ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების შესახებ

N:21  თარიღი:2018-02-15

გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა N21 - „ბათუმის ბოტანიკური ბაღის რეაბილიტაციასთან დაკავშირებით გასატარებელ ღონისძიებათა შესახებ“ ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 27 ნოემბრის №71 განკარგულებაში ცვლილებისა და დამატების შეტანის თაობაზე

N:20  თარიღი:2018-02-15

გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა N20 - ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული საპრივატიზებო ობიექტების ნუსხის დამტკიცების შესახებ

 
 
ვიდეო
 

 

 

ამინდი
 
ბმულები