ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
|
 
ანონსი
 
 
დეტალური ინფორმაცია
№: ტიპი სფერო
დან მდე სიტყვა
N:61  თარიღი:2018-07-27

გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა N61 - ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული, გონიოსა და კვარიათის სანაპირო ზოლში მდებარე, აუქციონის წესით, სარგებლობის უფლებით განსაკარგი მიწის ნაკვეთების ქირის საწყისი წლიური საფასურის დამტკიცების შესახებ

N:60  თარიღი:2018-07-27

გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა N60 - ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული, სარგებლობის უფლებით, აუქციონის წესით განსაკარგი ქონების საწყისი წლიური სარგებლობის საფასურის განსაზღვრის შესახებ

N:59  თარიღი:2018-06-28

გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა N59 - „ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულოში შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა რაოდენობის შეზღუდვიდან გამონაკლისის დაშვების შეთანხმებისა და შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა რაოდენობის განსაზღვრის შესახებ“ ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 18 იანვრის №12 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

N:58  თარიღი:2018-06-28

გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა N58 - ქალაქ ბათუმში, ჰაიდარ აბაშიძისა და ფარნავაზ მეფის ქუჩების კვეთაში მდებარე საცხოვრებელ სახლზე ძმები აბაშიძეების მემორიალური დაფის განთავსების შესახებ

N:57  თარიღი:2018-06-28

გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა N57 - ქალაქ ბათუმში, ვ. გორგასალის ქ. №34-ში მდებარე საცხოვრებელ სახლზე შოთა ოქროპირიძის მემორიალური დაფის განთავსების შესახებ

N:56  თარიღი:2018-06-28

გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა N56 - ქალაქ ბათუმში, ლუკა ასათიანის ქ. N92-ში მდებარე საცხოვრებელ სახლზე პარმენ პატარაიას მემორიალური დაფის განთავსების შესახებ

N:55  თარიღი:2018-06-28

გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა N55 - „თვითმმართველი ქალაქის - ბათუმის დასახლებათა ტერიტორიების გამოყენებისა და განაშენიანების რეგულირების წესების შესახებ“ თვითმმართველი ქალაქის - ბათუმის საკრებულოს 2012 წლის 14 სექტემბრის №50 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების პროექტის მოსამზადებლად ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების შესახებ

N:54  თარიღი:2018-06-28

გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა N54 - ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის 2018-2021 წლების სტრატეგიული განვითარების გეგმის დამტკიცების შესახებ

N:53  თარიღი:2018-06-28

გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა N53 - ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ საზღვრებში ადგილობრივი საქალაქო რეგულარული სამგზავრო გადაყვანის (M2 კატეგორიის ავტოსატრანსპორტო საშუალებებით) ნებართვის მაძიებელთა კონკურსის გამოცხადების შესახებ

N:52  თარიღი:2018-06-28

გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ აN52 - „ადგილობრივი საქალაქო რეგულარული სამგზავრო გადაყვანის ნებართვის გაცემის ფასის განსაზღვრის შესახებ“ თვითმმართველი ქალაქის - ბათუმის საკრებულოს 2012 წლის 30 მარტის №74 განკარგულების ძალადაკარგულად გამოცხადების თაობაზე

 
 
ვიდეო
 

 

 

ამინდი
 
ბმულები