ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
|
დეტალური ინფორმაცია
№: ტიპი სფერო
დან მდე სიტყვა
N:41  თარიღი:2017-12-26

დ ა დ გ ე ნ ი ლ ე ბ ა  №41 - ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ

N:40  თარიღი:2017-11-29

დ ა დ გ ე ნ ი ლ ე ბ ა №40 - „ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 29 დეკემბრის №20 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

N:39  თარიღი:2017-11-24

დ ა დ გ ე ნ ი ლ ე ბ ა №39 - „ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ეკონომიკის რეგულირებად სფეროებად განსაზღვრული ავტობუსებით (M3 კატეგორია) მგზავრთა ადგილობრივი საქალაქო რეგულარული სამგზავრო გადაყვანისას სამგზავრო ტარიფების, ფასდაკლების სისტემის და მოქალაქეთა ცალკეული კატეგორიების შეღავათიანი მგზავრობის შესახებ“ ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 28 აპრილის №8 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

N:33  თარიღი:2017-09-29

დ ა დ გ ე ნ ი ლ ე ბ ა №33 - ქალაქ ბათუმის მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმის გეგმარებითი დავალების დამტკიცების თაობაზე

N:32  თარიღი:2017-08-25

დ ა დ გ ე ნ ი ლ ე ბ ა №32 - „თვითმმართველი ქალაქის - ბათუმის ტერიტორიაზე დასახლებათა ტერიტორიების გამოყენებისა და განაშენიანების რეგულირების წესების შესახებ“ თვითმმართველი ქალაქის - ბათუმის საკრებულოს 2012 წლის 14 სექტემბრის №50 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

N:6  თარიღი:2017-03-24

დ ა დ გ ე ნ ი ლ ე ბ ა №6 - საზოგადოებრივი ტერიტორიის/სივრცის  დროებითი სარგებლობის წესი

N:5  თარიღი:2017-03-24

დ ა დ გ ე ნ ი ლ ე ბ ა  №5  -  „ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 29 დეკემბრის №20 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

N:4  თარიღი:2017-02-27

დ ა დ გ ე ნ ი ლ ე ბ ა №4 - „ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის  სამსახურის დებულების დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 29 აგვისტოს №28 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

N:3  თარიღი:2017-02-27

დ ა დ გ ე ნ ი ლ ე ბ ა  №3 -  „თვითმმართველი ქალაქის - ბათუმის ტერიტორიაზე იმ შენობა-ნაგებობების სახეობების ჩამონათვალისა და ტერიტორიული ზონების განსაზღვრის შესახებ, სადაც აკრძალულია ან/და შესაძლებელია ლატარიის, აზარტული და მომგებიანი თამაშობების (გარდა წამახალისებელი გათამაშებისა) მოწყობა“ თვითმმართველი ქალაქის - ბათუმის საკრებულოს 2011 წლის 20 მაისის №22 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაბაზე“ ქ.ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 1 დეკემბრის №18 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

N:2  თარიღი:2017-02-27

დ ა დ გ ე ნ ი ლ ე ბ ა №2 - სახელმწიფო და ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნორმატიული ფასის დადგენის შესახებ

 
 
ვიდეო
 

 

 

ამინდი
 
ბმულები