ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
|
დეტალური ინფორმაცია
№: ტიპი სფერო
დან მდე სიტყვა
N:25  თარიღი:2018-03-16

დ ა დ გ ე ნ ი ლ ე ბ ა №25 - ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერიის საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახურის დებულების დამტკიცების შესახებ

N:24  თარიღი:2018-03-16

დ ა დ გ ე ნ ი ლ ე ბ ა №24 - ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერიის მობილიზაციის, სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახურის დებულების დამტკიცების შესახებ

N:23  თარიღი:2018-03-16

დ ა დ გ ე ნ ი ლ ე ბ ა №23 - ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერიის მუნიციპალური ქონების და სერვისების მართვის სამსახურის დებულების დამტკიცების შესახებ

N:22  თარიღი:2018-03-16

დ ა დ გ ე ნ ი ლ ე ბ ა №22 - ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერიის მუნიციპალური პოლიტიკის სამსახურის დებულების დამტკიცების შესახებ

N:21  თარიღი:2018-03-16

დ ა დ გ ე ნ ი ლ ე ბ ა №21 - ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერიის განათლების, კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდობის სამსახურის დებულების დამტკიცების შესახებ

N:20  თარიღი:2018-03-16

დ ა დ გ ე ნ ი ლ ე ბ ა №20 - ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერიის ქალაქგანვითარებისა და ურბანული პოლიტიკის სამსახურის დებულების დამტკიცების შესახებ

N:19  თარიღი:2018-03-16

დ ა დ გ ე ნ ი ლ ე ბ ა №19 - ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერიის ადმინისტრაციის დებულების დამტკიცების შესახებ

N:18  თარიღი:2018-03-16

დ ა დ გ ე ნ ი ლ ე ბ ა №18 - „ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერიის დებულების დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 29 აგვისტოს №19 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

N:17  თარიღი:2018-02-27

დ ა დ გ ე ნ ი ლ ე ბ ა  №17 - სახელმწიფო და ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნორმატიული ფასის დადგენის შესახებ

N:16  თარიღი:2018-02-15

დ ა დ გ ე ნ ი ლ ე ბ ა №16 - „ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრის, რომელიც არ არის საკრებულოს თანამდებობის პირი სამსახურებრივი უფლებამოსილების განხორციელებასთან დაკავშირებული ხარჯების ანაზღაურების შესახებ“ ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 29 დეკემბრის №48 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

 
 
ვიდეო
 

 

 

ამინდი
 
ბმულები