ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
|
 
ანონსი
 
 
დეტალური ინფორმაცია
№: ტიპი სფერო
დან მდე სიტყვა
N:9  თარიღი:2018-01-18

გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა N9 - ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერიაში შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა რაოდენობის შეზღუდვიდან გამონაკლისის დაშვების შეთანხმებისა და შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა რაოდენობის განსაზღვრის შესახებ

N:8  თარიღი:2018-01-18

გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა N8 - „ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერიის და მერიის სტრუქტურული ერთეულების საშტატო ნუსხის დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ ბათუმის საკრებულოს 2017 წლის 28 ივნისის №37 განკარგულების ძალადაკარგულად გამოცხადების თაობაზე

N:7  თარიღი:2018-01-18

გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა N7 - ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ხე-მცენარეების გადაბელვის ან/და ჭრის შედეგად დარჩენილი საშეშე მასალით სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის უზრუნველყოფისათვის გასატარებელი ღონისძიებების შესახებ

N:6  თარიღი:2018-01-18

გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა N6 - ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების განკარგვასთან დაკავშირებით ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერისათვის თანხმობის მიცემის შესახებ

N:5  თარიღი:2018-01-18

გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა N5 - ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერისათვის ა(ა)იპ „სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის მართვის სააგენტოს“ ლიკვიდაციაზე თანხმობის მიცემის შესახებ

N:4  თარიღი:2018-01-18

გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა N4 - ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერისათვის ა(ა)იპ „ბათუმის ავტოდრომის“ ლიკვიდაციაზე თანხმობის მიცემის შესახებ

N:3  თარიღი:2018-01-18

გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა N3 - „მერები ეკონომიკური ზრდისთვის“ ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის მიერთების შესახებ

N:2  თარიღი:2018-01-18

გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა N2 - 2018 წლისათვის ინფრასტრუქტურული ღონისძიების განხორციელების შესახებ

N:1  თარიღი:2018-01-18

გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა N1 - საქართველოს სახალხო არტისტის - ენვერ ხაბაძის ბიუსტის განთავსების მიზნით მოსამზადებელი ღონისძიების განხორციელების შესახებ

N:7  თარიღი:2018-01-18

დ ა დ გ ე ნ ი ლ ე ბ ა №7 - ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის სკრებულოს პოლიტიკური თანამდებობის პირების და საკრებულოს აპარატის პროფესიული საჯარო მოხელეების თანამდებობრივი სარგოების და საშტატო ნუსხის დამტკიცების შესახებ

 
 
ვიდეო
 

 

 

ამინდი
 
ბმულები