ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
|
დეტალური ინფორმაცია
№: ტიპი სფერო
დან მდე სიტყვა
N:80  თარიღი:2017-12-26

გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა  N80 - ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს „გენდერული თანასწორობის საბჭოს“ შექმნისა და დებულების დამტკიცების შესახებ

N:79  თარიღი:2017-12-26

გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა N79 - ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის ნარჩენების მართვის გეგმის დამტკიცების შესახებ

N:78  თარიღი:2017-11-29

გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა N78 - „ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განათლების, კულტურის, ტურიზმისა და სპორტის საკითხთა კომისიის პერსონალური შემადგენლობის დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 21 ნოემბრის №72 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

N:77  თარიღი:2017-11-29

გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა N77 - ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს გამოკლებული წევრის ადგილმონაცვლის – როინ ზოიძის უფლებამოსილების ცნობის შესახებ

N:76  თარიღი:2017-11-24

გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა  N76 - ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული მოუვლელი მიწის ნაკვეთებისა და შენობა-ნაგებობების მოწესრიგების მიზნით გასატარებელი ღონისძიებების შესახებ

N:75  თარიღი:2017-11-24

გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა N75 - ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკისათვის უსასყიდლოდ, საკუთრების უფლებით გადაცემის შესახებ

N:74  თარიღი:2017-11-24

გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა N74 - პირადი განცხადების საფუძველზე ევგენი კუნჭულიასათვის ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრის უფლებამოსილების ვადამდე შეწყვეტის საკითხის ცნობად მიღების შესახებ

N:44  თარიღი:2017-12-26

დ ა დ გ ე ნ ი ლ ე ბ ა  №44 - „საზოგადოებრივი ტერიტორიის/სივრცის დროებითი სარგებლობის წესის შესახებ“ ქალაქ   ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 24 მარტის №6 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

N:43  თარიღი:2017-12-26

დ ა დ გ ე ნ ი ლ ე ბ ა  №43 - „ქალაქ ბათუმის მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმის გეგმარებითი დავალების დამტკიცების  თაობაზე“ ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 29 სექტემბრის №33 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

N:42  თარიღი:2017-12-26

დ ა დ გ ე ნ ი ლ ე ბ ა  №42 - „ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატის დებულების  დამტკიცების შესახებ“  ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 28 ივნისის №12 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

 
 
ვიდეო
 

 

 

ამინდი
 
ბმულები