ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
|
დეტალური ინფორმაცია
№: ტიპი სფერო
დან მდე სიტყვა
N:46  თარიღი:2016-08-04

გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა  N46 - „ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერიის და მერიის სტრუქტურული ერთეულების  საშტატო ნუსხის დამტკიცების შესახებ“ ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 29 აგვისტოს #133 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

N:45  თარიღი:2016-08-04

გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა  N45 - ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 26 თებერვლის #8 განკარგულების ძალადაკარგულად გამოცხადებისა და ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერიისათვის უფლებამოსილების მინიჭების შესახებ

N:44  თარიღი:2016-08-04

გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა  N44 - „ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატის საშტატო ნუსხის დამტკიცების შესახებ“ ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 29 აგვისტოს #134 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

N:43  თარიღი:2016-08-04

გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა  N43 - ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების განკარგვასთან დაკავშირებით ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერისათვის თანხმობის მიცემის შესახებ

N:42  თარიღი:2016-08-04

გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა  N42 - „თვითმმართველი ქალაქის - ბათუმის ადმინისტრაციულ საზღვრებში არსებულ პლაჟზე ზომამცირე გემების ბაზირების პუნქტების განსაზღვრის შესახებ“ თვითმმართველი ქალაქის - ბათუმის საკრებულოს 2012 წლის 26 ივნისის №136 განკარგულებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე 

N:14  თარიღი:2016-08-04

დადგენილება N14 - "ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ" ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 25 დეკემბრის №35 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე

N:41  თარიღი:2016-07-12

 გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა N41 -  ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტში პარკირებასთან დაკავშირებული  ზოგიერთი ღონისძიების განხორციელების შესახებ ქალაქ ბათუმის  მუნიციპლიტეტის საკრებულოს ფრაქცია „თავისუფალი დემოკრატების“ ინიციატივის  მოწონების თაობაზე

N:40  თარიღი:2016-07-12

გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა  N40 - ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის  საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკისათვის უსასყიდლოდ, საკუთრების უფლებით გადაცემის შესახებ

N:13  თარიღი:2016-07-12


დ ა დ გ ე ნ ი ლ ე ბ ა  №13 - „თვითმმართველი ქალაქის - ბათუმის მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმის დამტკიცების თაობაზე“ თვითმმართველი ქალაქის - ბათუმის საკრებულოს 2009 წლის 27 თებერვლის N4-1 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ

N:12  თარიღი:2016-07-12

დ ა დ გ ე ნ ი ლ ე ბ ა  №12 - „ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 25 დეკემბრის №35 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე

 
 
ვიდეო
 

 

 

ამინდი
 
ბმულები