ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
|
დეტალური ინფორმაცია
№: ტიპი სფერო
დან მდე სიტყვა
N:19  თარიღი:2018-02-15

გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა N19 - ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ბინების აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკისათვის უსასყიდლოდ, საკუთრების უფლებით გადაცემის შესახებ

N:18  თარიღი:2018-02-15

გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა N18 - ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთის და მასზე განთავსებული შენობა-ნაგებობის აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკისათვის უსასყიდლოდ, საკუთრების უფლებით გადაცემის შესახებ

N:17  თარიღი:2018-02-15

გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა N17 - ეგრეთ წოდებული „6 მაისის პარკისთვის“ „ბათუმის ცენტრალური პარკის“ სახელის მინიჭების შესახებ

N:16  თარიღი:2018-02-15

გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა N16 - ქალაქ ბათუმში, მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული რამდენიმე მიწის ნაკვეთისათვის „ივანე ჯავახიშვილის სახელობის სკვერის“ სტატუსის მინიჭების შესახებ

N:15  თარიღი:2018-02-15

გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა N15 - ქალაქ ბათუმში, ლეხ და მარია კაჩინსკების ქუჩის დასასრულიდან აეროპორტის გზატკეცილამდე არსებული გზის ქუჩად გარდაქმნისა და ქუჩისათვის საქართველოს ეროვნული გმირის - გიორგი ანწუხელიძის სახელის მინიჭების შესახებ

N:14  თარიღი:2018-01-18

გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა N14 - ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტში გენდერული თანასწორობის პოლიტიკის განხორციელების ღონისძიებათა 2018 წლის სამოქმედო გეგმის დამტკიცების შესახებ

N:13  თარიღი:2018-01-18

გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა N13 - „ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს „გენდერული თანასწორობის საბჭოს“ შექმნისა და დებულების დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 26 დეკემბრის №80 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

N:12  თარიღი:2018-01-18

გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა N12 - ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულოში შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა რაოდენობის შეზღუდვიდან გამონაკლისის დაშვების შეთანხმებისა და შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა რაოდენობის განსაზღვრის შესახებ

N:11  თარიღი:2018-01-18

გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა N11 - „ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს და საკრებულოს აპარატის საშტატო ნუსხის დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ ბათუმის საკრებულოს 2017 წლის 28 ივნისის №36 განკარგულების ძალადაკარგულად გამოცხადების თაობაზე

N:10  თარიღი:2018-01-18

გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა N10 - არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის - ბათუმის გამწვანებისა და ლანდშაფტური დაგეგმარების სამსახურში შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებული მუშა და ტექნიკური სპეციალისტების შრომის ანაზღაურების წესის შეთანხმების შესახებ

 
 
ვიდეო
 

 

 

ამინდი
 
ბმულები