ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
|
 
ანონსი
 
 
დეტალური ინფორმაცია
№: ტიპი სფერო
დან მდე სიტყვა
N:8  თარიღი:2019-01-31

გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა N8 - ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტით დამტკიცებული ქვეპროგრამის „კულტურის სფეროში თავისუფალი ინიციატივების მხარდაჭერა“ ფარგლებში კონკურსის ჩატარების წესისა და პირობების შესახებ დებულების დამტკიცების თაობაზე

N:7  თარიღი:2019-01-31

გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა N7 - ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტით დამტკიცებული ქვეპროგრამის „ახალგაზრდული ცენტრი“, ღონისძიების „ახალგაზრდული ინიციატივების მხარდაჭერა" ფარგლებში კონკურსის ჩატარების წესისა და პირობების შესახებ დებულების დამტკიცების თაობაზე

N:6  თარიღი:2019-01-31

გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა N6 - „ქალაქ ბათუმის გარკვეული ტერიტორიისათვის განაშენიანების რეგულირების გეგმის გეგმარებითი დავალების დამტკიცების თაობაზე“ ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტის მოსამზადებლად ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების შესახებ

N:5  თარიღი:2019-01-31

გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა N5 - ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის ისტორიული განაშენიანების დაცვის ზონაში გარე ვაჭრობის თემატური გეგმის შესამუშავებლად გეგმარებითი დავალების დამტკიცების შესახებ

N:4  თარიღი:2019-01-31

გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა N4 - ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული სატრანსპორტო საშუალებების სახელმწიფოსათვის საკუთრებაში უსასყიდლოდ გადაცემის შესახებ

N:3  თარიღი:2019-01-31

გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა N3 - ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული, სარგებლობის უფლებით, აუქციონის წესით განსაკარგი ქონების საწყისი წლიური სარგებლობის საფასურის განსაზღვრის შესახებ

N:2  თარიღი:2019-01-31

გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა N2 - „ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული საპრივატიზებო ობიექტების ნუსხის და პრივატიზაციის გეგმის დამტკიცების შესახებ“ ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 30 მარტის №34  განკარგულებაში ცვლილებების შეტანის შესახებ

N:1  თარიღი:2019-01-31

გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა  N1-2019 წლისათვის ინფრასტრუქტურული ღონისძიებების განხორციელების შესახებ

N:1  თარიღი:2019-01-31

დ ა დ გ ე ნ ი ლ ე ბ ა №1 - „ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 27 დეკემბრის №74 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

N:86  თარიღი:2018-12-27

გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა N86 - „ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს გენდერული თანასწორობის საბჭოს შექმნისა და დებულების დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 26 დეკემბრის №80 განკარგულების ძალადაკარგულად გამოცხადების შესახებ

 
 
ვიდეო
 

 

 

ამინდი
 
ბმულები