ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
|
 
ანონსი
 
 
დეტალური ინფორმაცია
№: ტიპი სფერო
დან მდე სიტყვა
N:31  თარიღი:2018-03-16

გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა N31 - ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის აღმასრულებელი ორგანოსათვის ა(ა)იპ „ბათუმის კორპუსი“-სა და ა(ა)იპ „ბათუმის ტურისტული ობიექტების მართვის სააგენტო“-ს ლიკვიდაციაზე და ა(ა)იპ „მუნიციპალური სერვისების სააგენტო“-სა და ა(ა)იპ „საქალაქო ინფრასტრუქტურისა და კეთილმოწყობის სამმართველო“-ს დაფუძნებაზე თანხმობის მიცემის შესახებ

N:30  თარიღი:2018-03-16

გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა N30 - საქართველოს საერთო სასამართლოებში ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წარმომადგენლის დანიშვნის შესახებ

N:29  თარიღი:2018-03-16

გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა N29 - „ქალაქ ბათუმის გარკვეული ტერიტორიისათვის განაშენიანების რეგულირების გეგმის გეგმარებითი დავალების დამტკიცების თაობაზე“ ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების პროექტის მოსამზადებლად ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების შესახებ

N:28  თარიღი:2018-03-16

გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა N28 - „ქალაქ ბათუმის გარკვეული ტერიტორიებისათვის განაშენიანების რეგულირების გეგმის დამტკიცების თაობაზე“ ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების პროექტის მოსამზადებლად ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების შესახებ

N:27  თარიღი:2018-03-16

გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა N27 - ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკისათვის უსასყიდლოდ, საკუთრების უფლებით გადაცემის შესახებ

N:26  თარიღი:2018-02-27

გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა N26 - ქალაქ ბათუმში, ზ. გამსახურდიას ქ. №11-ში 2013 წლის 21 სექტემბერს მომხდარი ხანძრის შედეგად დაზარალებულ პირთა საცხოვრისით უზრუნველყოფის მიზნით გასატარებელი ღონისძიებების დამტკიცების შესახებ

N:39  თარიღი:2018-04-20

დ ა დ გ ე ნ ი ლ ე ბ ა №39 - ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის გარკვეული ტერიტორიებისათვის განაშენიანების რეგულირების გეგმის დამტკიცების შესახებ

N:38  თარიღი:2018-04-11

დ ა დ გ ე ნ ი ლ ე ბ ა №38 - ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდის განკარგვის წესის დამტკიცების შესახებ

N:37  თარიღი:2018-04-11

დ ა დ გ ე ნ ი ლ ე ბ ა №37 - ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის ქონების პრივატიზების და სარგებლობის უფლებით გადაცემის დამატებითი წესების და აუქციონში გამარჯვების დამადასტურებელი ოქმის, ნასყიდობის ხელშეკრულებისა და საკუთრების დამადასტურებელი მოწმობის ფორმების დამტკიცების შესახებ

N:36  თარიღი:2018-03-30

დ ა დ გ ე ნ ი ლ ე ბ ა №36 - „თვითმმართველი ქალაქის - ბათუმის დასახლებათა ტერიტორიების გამოყენებისა და განაშენიანების რეგულირების წესების შესახებ“ თვითმმართველი ქალაქის - ბათუმის საკრებულოს 2012 წლის 14 სექტემბრის №50 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

 
 
ვიდეო
 

 

 

ამინდი
 
ბმულები