ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
|
დეტალური ინფორმაცია
№: ტიპი სფერო
დან მდე სიტყვა
N:4  თარიღი:2018-01-18

გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა N4 - ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერისათვის ა(ა)იპ „ბათუმის ავტოდრომის“ ლიკვიდაციაზე თანხმობის მიცემის შესახებ

N:3  თარიღი:2018-01-18

გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა N3 - „მერები ეკონომიკური ზრდისთვის“ ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის მიერთების შესახებ

N:2  თარიღი:2018-01-18

გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა N2 - 2018 წლისათვის ინფრასტრუქტურული ღონისძიების განხორციელების შესახებ

N:1  თარიღი:2018-01-18

გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა N1 - საქართველოს სახალხო არტისტის - ენვერ ხაბაძის ბიუსტის განთავსების მიზნით მოსამზადებელი ღონისძიების განხორციელების შესახებ

N:7  თარიღი:2018-01-18

დ ა დ გ ე ნ ი ლ ე ბ ა №7 - ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის სკრებულოს პოლიტიკური თანამდებობის პირების და საკრებულოს აპარატის პროფესიული საჯარო მოხელეების თანამდებობრივი სარგოების და საშტატო ნუსხის დამტკიცების შესახებ

N:6  თარიღი:2018-01-18

დ ა დ გ ე ნ ი ლ ე ბ ა №6 - ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერიის პოლიტიკური თანამდებობის პირების, პროფესიული საჯარო მოხელეების თანამდებობრივი სარგოების და საშტატო ნუსხის დამტკიცების შესახებ

N:5  თარიღი:2018-01-18

დ ა დ გ ე ნ ი ლ ე ბ ა №5 - ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ საზღვრებში M2 კატეგორიის ავტობუსით ადგილობრივი საქალაქო რეგულარული სამგზავრო გადაყვანის ტარიფის განსაზღვრის შესახებ

N:4  თარიღი:2018-01-18

დ ა დ გ ე ნ ი ლ ე ბ ა №4 - „თვითმმართველი ქალაქის - ბათუმის დასახლებათა ტერიტორიების გამოყენებისა და განაშენიანების რეგულირების წესების შესახებ“ თვითმმართველი ქალაქის - ბათუმის საკრებულოს 2012 წლის 14 სექტემბრის №50 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

N:3  თარიღი:2018-01-18

დ ა დ გ ე ნ ი ლ ე ბ ა №3 - „თვითმმართველი ქალაქის - ბათუმის ტერიტორიაზე ავტომანქანების პარკირების მარეგულირებელი ნორმების - ავტომანქანების პარკირების ადგილების განსაზღვრისა და ავტომანქანების პარკირების წესების დადგენის შესახებ“ თვითმმართველი ქალაქის - ბათუმის საკრებულოს 2010 წლის 15 ოქტომბრის №25 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

N:2  თარიღი:2018-01-18

დ ა დ გ ე ნ ი ლ ე ბ ა №2 - „თვითმმართველი ქალაქის - ბათუმის ტერიტორიაზე პარკირების საერთო ადგილებით და პარკირების სპეციალური ადგილებით სარგებლობისათვის საფასურის დადგენის შესახებ“ თვითმმართველი ქალაქის - ბათუმის საკრებულოს 2013 წლის 28 თებერვლის №4 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

 
 
ვიდეო
 

 

 

ამინდი
 
ბმულები