ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
|
 
ანონსი
 
 
დეტალური ინფორმაცია
№: ტიპი სფერო
დან მდე სიტყვა
N:35  თარიღი:2019-04-25

გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა N35 - ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ბიუჯეტის შესრულების წლიური ანგარიშის დამტკიცების შესახებ

N:34  თარიღი:2019-04-25

გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა N34 -  ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს გამოკლებული წევრის ადგილმონაცვლის – თემურ კახიძის უფლებამოსილების ცნობის შესახებ

N:12  თარიღი:2019-04-25

დ ა დ გ ე ნ ი ლ ე ბ ა №12 - „ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ საზღვრებში ადგილობრივი საქალაქო რეგულარული სამგზავრო გადაყვანის (M2 და M3 კატეგორიის ავტოსატრანსპორტო საშუალებებით) ნებართვის მაძიებელთა კონკურსში მონაწილეობის, მასში გამარჯვებულის გამოვლენის, ნებართვის მოქმედების ვადის, სანებართვო პირობების, ნებართვის გაცემისა და ფასის გადახდის წესის, სანებართვო მოწმობის, უწყებრივი სანებართვო რეესტრის (ჟურნალის) და კონკურსის წესით გამოვლენილ გამარჯვებულთან გასაფორმებელი ხელშეკრულების ფორმების და სანებართვო მოწმობის შევსებისა და აღრიცხვა-ანგარიშგების წესის დამტკიცების შესახებ“ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 28 ივნისის №50 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ

N:11  თარიღი:2019-04-25

დ ა დ გ ე ნ ი ლ ე ბ ა №11 - ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ საზღვრებში M2 კატეგორიის ტურისტული ავტობუსების მოძრაობის მარშრუტის დამტკიცების შესახებ

N:10  თარიღი:2019-04-25

დ ა დ გ ე ნ ი ლ ე ბ ა №10 - ქალაქ ბათუმის გარკვეული ტერიტორიისათვის განაშენიანების რეგულირების გეგმის დამტკიცების თაობაზე

N:10  თარიღი:2019-04-25

დ ა დ გ ე ნ ი ლ ე ბ ა №10 - ქალაქ ბათუმის გარკვეული ტერიტორიისათვის განაშენიანების რეგულირების გეგმის დამტკიცების თაობაზე

N:33  თარიღი:2019-04-12

გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა N33 - ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის აღამასრულებელ ორგანოსა და შპს „NEWLINE“-ს შორის დადებულ, პირობებით გამოცხადებული აუქციონის 2018 წლის 17 მაისის №8 ხელშეკრულებაში ცვლილებების შეტანასთან დაკავშირებით ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერისათვის თანხმობის მიცემის შესახებ

N:32  თარიღი:2019-04-12

გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა N32 - ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საჯარო მოხელეთა კვალიფიკაციის ამაღლების 2019 წლის გეგმის დამტკიცების შესახებ

N:31  თარიღი:2019-04-12

გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა N31 - ტერენტი გრანელის ბიუსტის განთავსების შესახებ

N:30  თარიღი:2019-04-12

გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა N30 - „ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს იურიდიულ და საპროცედურო საკითხთა კომისიის პერსონალური შემადგენლობის დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 21 ნოემბრის №73 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

 
 
ვიდეო
 

 

 

ამინდი
 
ბმულები