ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
|
 
ანონსი
 
 
დეტალური ინფორმაცია
№: ტიპი სფერო
დან მდე სიტყვა
N:71  თარიღი:2018-11-30

დ ა დ გ ე ნ ი ლ ე ბ ა №71 - „ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატის დებულების დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 28 ივნისის №12 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

N:70  თარიღი:2018-11-30

დ ა დ გ ე ნ ი ლ ე ბ ა №70 - „ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს რეგლამენტის დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 23 სექტემბრის №34 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

N:69  თარიღი:2018-11-30

დ ა დ გ ე ნ ი ლ ე ბ ა №69 - აკუსტიკური ხმაურის დასაშვები ნორმების გადამეტებასთან და პიროტექნიკური ნაკეთობის გამოყენებასთან დაკავშირებულ ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევებზე რეაგირების პროცედურული წესის დამტკიცების შესახებ

N:68  თარიღი:2018-11-30

დ ა დ გ ე ნ ი ლ ე ბ ა №68 - „საზოგადოებრივი ტერიტორიის/სივრცის დროებითი სარგებლობის წესი“ ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 24 მარტის №6 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

N:70  თარიღი:2018-10-31

გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა N70 - ქალაქ ბათუმში, დ. თავდადებულის ქ.№7 / რუსთაველის ქ.№17-ში მდებარე სახლზე ღვაწლმოსილი არქიტექტორის, ბოგდან კირაკოსიანის ხსოვნის უკვდავსაყოფად მემორიალური დაფის განთავსების შესახებ

N:67  თარიღი:2018-10-31

დ ა დ გ ე ნ ი ლ ე ბ ა №67 - „ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს პოლიტიკური თანამდებობის პირების და საკრებულოს აპარატის პროფესიული საჯარო მოხელეების თანამდებობრივი სარგოების და საშტატო ნუსხის დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 18 იანვრის №7 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

N:66  თარიღი:2018-10-31

დ ა დ გ ე ნ ი ლ ე ბ ა №66 - „ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატის დებულების დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 28 ივნისის №12 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

N:5  თარიღი:2018-10-11

ბრძანება 05/43 - ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს „ღია კარის“ სხდომის მოწვევის შესახებ

N:69  თარიღი:2018-09-28

განკარგულება N69 - „ქალაქ ბათუმის გარკვეული ტერიტორიისათვის განაშენიანების რეგულირების გეგმის გეგმარებითი დავალების დამტკიცების თაობაზე“ ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტის მოსამზადებლად ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების შესახებ

N:65  თარიღი:2018-09-28

დადგენილება №65 - ქალაქ ბათუმში, დასახლება მწვანე კონცხზე მდებარე მიწის ნაკვეთისათვის (მიწის (უძრავი ქონების) საკადასტრო კოდი №05.34.25.664) განაშენიანების რეგულირების გეგმის დამტკიცების შესახებ

 
 
ვიდეო
 

 

 

ამინდი
 
ბმულები