ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
|
 
ანონსი
 
 
დეტალური ინფორმაცია
№: ტიპი სფერო
დან მდე სიტყვა
N:77  თარიღი:2018-12-27

დ ა დ გ ე ნ ი ლ ე ბ ა №77 - ქალაქ ბათუმის მუნიციპალური გენდერული თანასწორობის საბჭოს შექმნისა და დებულების დამტკიცების შესახებ

N:76  თარიღი:2018-12-27

დ ა დ გ ე ნ ი ლ ე ბ ა №76 - „ადგილობრივი საქალაქო რეგულარული სამგზავრო გადაყვანის M2 და M3 კატეგორიის ავტობუსებისათვის ნებართვის გაცემის ფასის განსაზღვრის შესახებ“ ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 28 ივნისის №51 დადგენილებაშიცვლილების შეტანის თაობაზე

N:75  თარიღი:2018-12-27

დ ა დ გ ე ნ ი ლ ე ბ ა №75 - „ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ადგილობრივი გადასახადების შემოღების შესახებ“ ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 31 იანვრის №2 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე

N:74  თარიღი:2018-12-27

დ ა დ გ ე ნ ი ლ ე ბ ა №74 - ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ

N:74  თარიღი:2018-12-14

გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა N74 - „სახელმწიფო და თვითმმართველ ქ. ბათუმის საკუთრებაში არსებული არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთების ნასყიდობის ხელშეკრულებებიდან გამომდინარე თვითმმართველ ქ. ბათუმზე გადმოსაცემი საცხოვრებელი ბინების მიღება-ჩაბარებაზე უფლებამოსილი ორგანოს განსაზღვრის შესახებ“ თვითმმართველი ქალაქის - ბათუმის საკრებულოს 2012 წლის 26 ოქტომბრის №241 განკარგულებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე

N:73  თარიღი:2018-12-14

დ ა დ გ ე ნ ი ლ ე ბ ა №73 - „ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერიის პოლიტიკური თანამდებობის პირების და პროფესიული საჯარო მოხელეების თანამდებობრივი სარგოების და საშტატო ნუსხის დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 16 მარტის №28 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

N:72  თარიღი:2018-12-14

დ ა დ გ ე ნ ი ლ ე ბ ა №72 - „ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 26 დეკემბრის №41 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

N:73  თარიღი:2018-11-30

გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა N73 - ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული მოძრავი ქონების სახელმწიფოსათვის საკუთრებაში უსასყიდლოდ გადაცემის შესახებ

N:72  თარიღი:2018-11-30

გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა N72 - „ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული საპრივატიზებო ობიექტების ნუსხის და პრივატიზაციის გეგმის დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 30 მარტის №34 განკარგულებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე

N:71  თარიღი:2018-11-30

გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა N71 - ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული მიწის ნაკვეთის აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკისათვის უსასყიდლოდ, საკუთრების უფლებით გადაცემის შესახებ

 
 
ვიდეო
 

 

 

ამინდი
 
ბმულები