ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
|
 
ანონსი
 
 
დეტალური ინფორმაცია
№: ტიპი სფერო
დან მდე სიტყვა
N:30  თარიღი:2011-06-21

„სახელმწიფო და თვითმმართველი ქალაქის - ბათუმის საკუთრებაში არსებული არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნორმატიული ფასის დადგენის შესახებ“ თვითმმართველი ქალაქის - ბათუმის საკრებულოს 2011 წლის 31 იანვრის №3 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

N:31  თარიღი:2011-06-21

„ქალაქ  ბათუმის ტერიტორიაზე ადგილობრივი მოსაკრებლების შემოღების შესახებ“  თვითმმართველი ქალაქის ბათუმის საკრებულოს 2007 წლის 30 იანვრის №1-5 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ

N:32  თარიღი:2011-06-21

„მკაცრი აღრიცხვის ფორმების გამოსაყენებლად შემოღებისა და ამ ფორმების ნიმუშებისდამტკიცების შესახებ“ თვითმმართველი ქალაქის - ბათუმის საკრებულოს 2009 წლის  8 აპრილის №8-1 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

N:33  თარიღი:2011-06-21

თვითმმართველი ქალაქის - ბათუმის კომპეტენციას მიკუთვენებულ სფეროებში გამოსაყენებელი ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის ოქმისა და საჯარიმო ქვითრის  შევსების, ჩაბარების, წარმოებისა და აღრიცხვა-ანგარიშგების წესის დამტკიცების შესახებ

N:34  თარიღი:2011-06-21

თვითმმართველი ქალაქის - ბათუმის ტერიტორიაზე პარკირების საერთო ადგილებით და ტაქსების პარკირების ადგილებით სარგებლობისათვის საფასურის დადგენის შესახებ

N:11  თარიღი:2012-01-17

„თვითმმართველი ქალაქის - ბათუმის 2012 წლის კულტურის მუნიციპალური პროგრამის დამტკიცების შესახებ“თვითმმართველი ქალაქის - ბათუმის საკრებულოს 2011 წლის 30 დეკემბრის  №330 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

N:12  თარიღი:2012-01-17

„თვითმმართველი ქალაქის - ბათუმის 2012 წლის სოციალური დაცვის მუნიციპალური პროგრამების დამტკიცების შესახებ“ თვითმმართველი ქალაქის - ბათუმის საკრებულოს 2011 წლის 30 დეკემბრის  №328 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

N:35  თარიღი:2011-06-24

„თვითმმართველი ქალაქის - ბათუმის 2011 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ თვითმმართველი ქალაქის - ბათუმის საკრებულოს 2010 წლის 31 დეკემბრის №45 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

N:36  თარიღი:2011-07-15

საგზაო მოძრაობის უსაფრთხოების დამატებით ღონისძიებათა გატარების შესახებ

N:37  თარიღი:2011-07-15

„თვითმმართველი ქალაქის - ბათუმის უბნების შექმნისა და მათი საზღვრების დადგენის თაობაზე“ თვითმმართველი ქ. ბათუმის საკრებულოს 2008 წლის 31 მარტის №3-1 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ

 
 
ვიდეო
 

 

 

ამინდი
 
ბმულები