ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
|
 
ანონსი
 
 
დეტალური ინფორმაცია
№: ტიპი სფერო
დან მდე სიტყვა
N:43  თარიღი:2010-12-14

„ქ. ბათუმის ბიუჯეტის მიზნობრივი პროგრამების შედგენის, კვარტალური და წლიური ანგარიშების წარმოების ინსტრუქციის დამტკიცების შესახებ“ თვითმმართველი ქალაქის - ბათუმის საკრებულოს 2006 წლის 28 მარტის  №3-8 დადგენილების ძალადაკარგულად გამოცხადების  თაობაზე

N:44  თარიღი:2010-12-14

„არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირების – ქ. ბათუმის საბავშვო ბაღების ტიპიური წესდების დამტკიცების შესახებ“ თვითმმართველი ქალაქის - ბათუმის საკრებულოს 2007 წლის 26 აპრილის №5-8 დადგენილების ძალადაკარგულად გამოცხადების  თაობაზე“ თვითმმართველი ქალაქის - ბათუმის საკრებულოს 2008 წლის 15 აპრილის №4-3 დადგენილების ძალადაკარგულად გამოცხადების  შესახებ

N:22  თარიღი:2011-05-20

თვითმმართველი ქალაქის - ბათუმის ტერიტორიაზე იმ შენობა-ნაგებობების სახეობების ჩამონათვალისა და ტერიტორიული ზონების განსაზღვრის შესახებ, სადაც აკრძალულია ან/და შესაძლებელია ლატარიის, აზარტული და მომგებიანი თამაშობების (გარდა წამახალისებელი გათამაშებისა) მოწყობა

N:23  თარიღი:2011-05-20

„თვითმმართველი ქალაქის - ბათუმის ბიუჯეტით გამოყოფილი ასიგნებების გადანაწილების წესის დამტკიცების შესახებ“ თვითმმართველი ქალაქის - ბათუმის საკრებულოს 2010 წლის 22 მარტის №12 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

N:24  თარიღი:2011-05-20

„თვითმმართველი ქალაქის - ბათუმის საკრებულოს დებულების (რეგლამენტის) დამტკიცების შესახებ“ თვითმმართველი ქალაქის - ბათუმის საკრებულოს 2010 წლის 30 ივნისის №9 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე  

N:25  თარიღი:2011-05-20

„ქალაქ ბათუმის თვითმმართველობის ორგანოების, თვითმმართველი ქალაქის - ბათუმის მიერ დაფუძნებული სამეწარმეო და არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირების საკუთრებაში არსებული (ბალანსზე რიცხული) ქონების განკარგვის, გადაცემის, ინვენტარიზაციისა და ამორტიზებული ან/და გამოუყენებელი ქონების ჩამოწერის წესის განსაზღვრის შესახებ ”თვითმმართველი ქალაქის - ბათუმის საკრებულოს 2010 წლის 20 სექტემბერის №22 დადგენილებაში ცვლილების  შეტანის თაობაზე

N:26  თარიღი:2011-05-20

ქალაქ ბათუმის თვითმმართველობის ორგანოების მიერ საწვავით სარგებლობის წესის (ინსტრუქციის) დამტკიცების თაობაზე

N:27  თარიღი:2011-06-03

„თვითმმართველი ქალაქის - ბათუმის 2011 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ თვითმმართველი ქალაქის - ბათუმის საკრებულოს 2010 წლის 31 დეკემბრის №45 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

N:29  თარიღი:2011-06-21

„თვითმმართველი ქალაქის - ბათუმის ტერიტორიაზე იმ შენობა-ნაგებობების სახეობების ჩამონათვალისა და ტერიტორიული ზონების განსაზღვრის შესახებ, სადაც აკრძალულია ან/და შესაძლებელია ლატარიის, აზარტული და მომგებიანი თამაშობების (გარდა წამახალისებელი გათამაშებისა) მოწყობა“ თვითმმართველი ქალაქის - ბათუმის საკრებულოს 2011 წლის 20 მაისის №22 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

N:28  თარიღი:2011-06-21

ქ. ბათუმში, ზ.გორგილაძის (ყოფილი ერას) ქუჩაზე დაწესებული ცალმხრივი მოძრაობის მომწესრიგებელი ნორმის მოქმედებისდროებით შეჩერების შესახებ 

 
 
ვიდეო
 

 

 

ამინდი
 
ბმულები