ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
|
 
ანონსი
 
 
დეტალური ინფორმაცია
№: ტიპი სფერო
დან მდე სიტყვა
N:6  თარიღი:2012-01-17

ქ. ბათუმში, აღმაშენებლის უბანში,  ტაბიძის ქუჩის I  ჩიხის  დამატების შესახებ

N:5  თარიღი:2012-01-17

ქ. ბათუმში, თამარის უბანში ახალ დასახლებაში, ტბეთის ქუჩიდან შემავალი საავტომობილო  გზის ქუჩად  ჩამოყალიბებისა  და აფხაზეთის ქუჩის სახელის მინიჭების შესახებ

N:2  თარიღი:2012-01-17

ზოგიერთი არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის  ლიკვიდაციის პროცესის (წარმოების) დაწყების შესახებ

N:1  თარიღი:2012-01-17

პროექტის  „ბათუმში კომუნალური ინფრასტრუქტურის დაწესებულებათა რეაბილიტაცია – ფაზა III (წყლის მიწოდება და წყალარინება ბათუმსა და მის მიმდებარე სოფლებში)“ ფარგლებში „თანხის გადაცემის ხელშეკრულებების“ გაფორმების შესახებ

N:15  თარიღი:2010-08-31

თვითმმართველი ქალაქის - ბათუმის ტერიტორიაზე იმ ზონების, პირობებისა და I კლასს დაქვემდებარებულ შენობა-ნაგებობთა სახეობების განსაზღვრის შესახებ, რომელთა განთავსება/მშენებლობა შესაძლებელია მშენებლობის ნებართვის გარეშე

N:16  თარიღი:2010-08-31

თვითმმართველი ქალაქის - ბათუმის ქონების პრივატიზებისას აუქციონში გამარჯვების დამადასტურებელი ოქმისა და საკუთრების დამადასტურებელი მოწმობის ტიპიური ფორმების დამტკიცების თაობაზე

N:17  თარიღი:2009-12-30

„თვითმმართველი ქალაქის - ბათუმის 2010 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ თვითმმართველი ქალაქის -ბათუმის საკრებულოს 2009 წლის 30 დეკემბრის №20-1 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე

N:18  თარიღი:2010-09-08

„თვითმმართველი ქალაქის - ბათუმის მერიის დებულების დამტკიცების შესახებ“ თვითმმართველი ქალაქის - ბათუმის საკრებულოს 2010 წლის 24 ივნისის №6 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე

N:19  თარიღი:2010-09-08

თვითმმართველი ქალაქის - ბათუმის მერიის ადმინისტრაციის დებულების დამტკიცების შესახებ

N:20  თარიღი:2010-09-08

თვითმმართველი ქალაქის - ბათუმის მერიის საფინანსო სამსახურის დებულების დამტკიცების შესახებ

 
 
ვიდეო
 

 

 

ამინდი
 
ბმულები