ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
|
 
ანონსი
 
 
დეტალური ინფორმაცია
№: ტიპი სფერო
დან მდე სიტყვა
N:18  თარიღი:2012-12-25

დავით ქიქავას არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის - „სატრანსპორტო ინ­ფ­რასტრუქტურის მართვის სააგენტო“-ს დირექტორის თანამდებობიდან განთავისუფლების შესახებ

N:17  თარიღი:2012-12-25

 

არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის - სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის მართვის სააგენტოს“ წესდების დამტკიცების შესახებ

 

N:16  თარიღი:2012-12-25

თვითმმართველი ქალაქის - ბათუმის ადმინისტრაციულ საზღვრებში ტაქსების პარკირების ადგილების განსაზღვრის შესახებ

 

N:15  თარიღი:2012-12-25

თვითმმართველი ქალაქის - ბათუმის საპრივატიზებო ობიექტების საპრივატიზებო საწყისი ფასის დადგენის შესახებთვითმმართველი ქალაქისბათუმის საკრებულოს 2010 წლის 09 ივლისის №27 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

 

N:14  თარიღი:2012-12-25

თვითმმართველი ქალაქის - ბათუმის ტერიტორიაზე იმ შენობა-ნაგებობების სახეობების ჩამონათვალისა და ტერიტორიული ზონების განსაზღვრის შესახებ, სადაც აკრძალულია ან/და შესაძლებელია ლატარიის, აზარტული და მომგებიანი თამაშობების (გარდა წამახალისებელი გათამაშებისა) მოწყობა“ თვითმმართველი ქალაქის - ბათუმის საკრებულოს 2011 წლის 20 მაისის #22 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე თვითმმართველი ქალაქის - ბათუმის საკრებულოს დადგენილების პროექტის მოსამზადებლად ადმინისტრაციული  წარმოების დაწყების შესახებ

 

N:13  თარიღი:2012-12-25

თვითმმართველი ქალაქის - ბათუმის ისტორიული უბნებისა და ტურისტული ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაციის” 2012 წლის მუნიციპალური პროგრამის დამტკიცების შესახებთვითმმართველი ქალაქის - ბათუმის საკრებულოს 2011 წლის 30 დეკემბრის  N327 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

 

N:54  თარიღი:0000-00-00

2011 წლის 30 სექტემბერი - „თვითმმართველი ქალაქის - ბათუმის საკრებულოს დებულების (რეგლამენტის) დამტკიცების შესახებ“ თვითმმართველი ქალაქის - ბათუმის საკრებულოს 2010 წლის  30 ივნისის №9 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე 

N:0  თარიღი:0000-00-00

2011 წლის 30 სექტემბერი - „თვითმმართველი ქალაქის - ბათუმის საკრებულოს დებულების (რეგლამენტის) დამტკიცების შესახებ“ თვითმმართველი ქალაქის - ბათუმის საკრებულოს 2010 წლის  30 ივნისის №9 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე  

N:47  თარიღი:0000-00-00

2012 წლის 6 სექტემბერი - „თვითმმართველი ქალაქის - ბათუმის საკრებულოს დებულების (რეგლამენტის) დამტკიცების შესახებ“ თვითმმართველი ქალაქის - ბათუმის საკრებულოს 2010 წლის  30 ივნისის №9 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

N:0  თარიღი:0000-00-00

2012 წლის 6 სექტემბერი - „თვითმმართველი ქალაქის - ბათუმის საკრებულოს დებულების (რეგლამენტის) დამტკიცების შესახებ“ თვითმმართველი ქალაქის - ბათუმის საკრებულოს 2010 წლის  30 ივნისის №9 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე 

 
 
ვიდეო
 

 

 

ამინდი
 
ბმულები