ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
|
 
ანონსი
 
 
დეტალური ინფორმაცია
№: ტიპი სფერო
დან მდე სიტყვა
N:29  თარიღი:2012-12-25

თვითმმართველი ქალაქის - ბათუმის 2012 წლის ურბანული ინფრასტრუქტურის განვითარების მუნიციპალური პროგრამების დამტკიცების შესახებთვითმმართველი ქალაქის - ბათუმის საკრებულოს 2011 წლის 30 დეკემბრის  #323 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

N:28  თარიღი:2012-12-25

„თვითმმართველი ქალაქის - ბათუმის 2012 წლის ეკონომიკური განვითარების მუნიციპალური პროგრამების დამტკიცების შესახებ“ თვითმმართველი ქალაქის - ბათუმის საკრებულოს 2011 წლის 30 დეკემბრის #322 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

N:27  თარიღი:2012-12-25

,,თვითმმართველი ქალაქის - ბათუმის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონებების აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკისათვის უსასყიდლოდ საკუთრების უფლებით გადაცემის შესახებ 

N:26  თარიღი:2012-12-25

ქ. ბათუმთან ურთიერთთანამშრომლობისა (დამეგობრებისა) და მასთან დაკავშირებულ შეთანხმებაზ ხელმოწერის უფლების . ბათუმის მერის . ჩხაიძისათვის მინიჭების შესახებ

 

N:25  თარიღი:0000-00-00

თვითმმართველი ქალაქის-ბათუმის ტერიტორიაზე იმ ავტომანქანების, რომლებიც სასყიდლით ან უსასყიდლოდ ახორციელებენ მომსახურებას ტვირთების გადაზიდვა-გადატანის სფეროში, ასევე იმ მექანიკური სა­ტრანსპორტო საშუალებების, რომლებიც გამოიყენება სამშენებლო საქმიანო­ბი­სათ­ვ­ის, მათ შორის (ყველა სახის ტრაქტორი და თვითმავალი მანქანა), პა­რ­კი­რე­ბ­ის ადგილების (პარკირების სპეციალური ადგილები) განსაზღვრის შე­სა­ხე­ბ

N:24  თარიღი:2012-12-25

მარადი ცეცხლაძის ოჯახისათვის, ამირან აბულაძის ოჯახისათვის, გენადი ქამაშიძის ოჯახისათვის, ლევან ჯაბნიძის ოჯახისათვის, ბადრი დუმბაძის ოჯახისათვის და ამირან სურმანიძის ოჯახისათვის უსასყიდლოდ საკუთრების უფლებით გადასაცემი ბინების განაწილების სიის დამტკიცების შესახებ

N:23  თარიღი:2012-12-25

ამირან სურმანიძის ოჯახისათვის უსასყიდლოდ საკუთრების უფლებით გადასაცემი ბინის განაწილების სიის დამტკიცების შესახებ

N:22  თარიღი:2012-12-25

თვითმმართველი ქალაქის - ბათუმის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკისათვის უსასყიდლოდ საკუთრების უფლებით გადაცემის შესახებ

N:20  თარიღი:2012-12-25

არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის „ბათუმის სცენა“-ს დაფუძნების შესახებ

N:19  თარიღი:2012-12-25

ზაზა ნაჭყებიას  არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის - „სატრანსპორტო ინ­ფ­რასტრუქტურის მართვის სააგენტო“-ს დირექტორის თანამდებობაზე დანიშვნის შესახებ

 
 
ვიდეო
 

 

 

ამინდი
 
ბმულები