ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
|
 
ანონსი
 
 
დეტალური ინფორმაცია
№: ტიპი სფერო
დან მდე სიტყვა
N:2  თარიღი:2019-01-31

გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა N2 - „ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული საპრივატიზებო ობიექტების ნუსხის და პრივატიზაციის გეგმის დამტკიცების შესახებ“ ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 30 მარტის №34  განკარგულებაში ცვლილებების შეტანის შესახებ

N:1  თარიღი:2019-01-31

გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა  N1-2019 წლისათვის ინფრასტრუქტურული ღონისძიებების განხორციელების შესახებ

N:1  თარიღი:2019-01-31

დ ა დ გ ე ნ ი ლ ე ბ ა №1 - „ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 27 დეკემბრის №74 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

N:86  თარიღი:2018-12-27

გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა N86 - „ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს გენდერული თანასწორობის საბჭოს შექმნისა და დებულების დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 26 დეკემბრის №80 განკარგულების ძალადაკარგულად გამოცხადების შესახებ

N:85  თარიღი:2018-12-27

გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა N85 - „თვითმმართველი ქალაქის - ბათუმის მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმის დამტკიცების თაობაზე” თვითმმართველი ქალაქის - ბათუმის საკრებულოს 2009 წლის 27 თებერვლის N4-1 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ“ ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების პროექტის მოსამზადებლად ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების შესახებ

N:84  თარიღი:2018-12-27

გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა N84 - მუნიციპალური პროგრამის „მრავალშვილიანი ოჯახების საცხოვრებელი ბინებით უზრუნველყოფის“ ფარგლებში მრავალშვილიანი ოჯახისათვის საცხოვრებელი ბინის საკუთრების უფლებით გადაცემის თაობაზე ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერისათვის თანხმობის მიცემის შესახებ

N:83  თარიღი:2018-12-27

გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა N83 - ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების განკარგვასთან დაკავშირებით ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერისათვის თანხმობის მიცემის შესახებ

N:82  თარიღი:2018-12-27

გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა N82 - ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების ნათელა გოგრაჭაძისათვის უსასყიდლოდ, საკუთრების უფლებით გადაცემის შესახებ

N:81  თარიღი:2018-12-27

გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა N81 - ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკისათვის უსასყიდლოდ, საკუთრების უფლებით გადაცემის შესახებ

N:80  თარიღი:2018-12-27

გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა N80 - ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოებისათვის „ქალაქ ბათუმის N1 პოლიკლინიკა“ სარგებლობაში გადაცემასთან დაკავშირებით ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერისათვის თანხმობის მიცემის შესახებ

 
 
ვიდეო
 

 

 

ამინდი
 
ბმულები