ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
|
 
ანონსი
 
 
დეტალური ინფორმაცია
№: ტიპი სფერო
დან მდე სიტყვა
N:2  თარიღი:2019-02-28

დ ა დ გ ე ნ ი ლ ე ბ ა №2 - „ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 27 დეკემბრის №74 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

N:11  თარიღი:2019-01-31

გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა N11 - ქალაქ ბათუმის მუნიციპალური გენდერული თანასწორობის საბჭოს 2019-2020 წლების სამოქმედო გეგმის დამტკიცების შესახებ

N:10  თარიღი:2019-01-31

გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა N10 - ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის 2019-2021 წლების განათლების, კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდული პოლიტიკის დოკუმენტების დამტკიცების შესახებ

N:9  თარიღი:2019-01-31

გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა N9 - ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტით დამტკიცებული ქვეპროგრამის „ხელოვანთა ხელშეწყობა“, ღონისძიების „საერთაშორისო კულტურულ და საგანმანათლებლო/სამეცნიერო პროექტებში მონაწილეთა დაფინანსება“ ფარგლებში კონკურსის ჩატარების წესისა და პირობების შესახებ დებულების დამტკიცების თაობაზე

N:8  თარიღი:2019-01-31

გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა N8 - ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტით დამტკიცებული ქვეპროგრამის „კულტურის სფეროში თავისუფალი ინიციატივების მხარდაჭერა“ ფარგლებში კონკურსის ჩატარების წესისა და პირობების შესახებ დებულების დამტკიცების თაობაზე

N:7  თარიღი:2019-01-31

გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა N7 - ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტით დამტკიცებული ქვეპროგრამის „ახალგაზრდული ცენტრი“, ღონისძიების „ახალგაზრდული ინიციატივების მხარდაჭერა" ფარგლებში კონკურსის ჩატარების წესისა და პირობების შესახებ დებულების დამტკიცების თაობაზე

N:6  თარიღი:2019-01-31

გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა N6 - „ქალაქ ბათუმის გარკვეული ტერიტორიისათვის განაშენიანების რეგულირების გეგმის გეგმარებითი დავალების დამტკიცების თაობაზე“ ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტის მოსამზადებლად ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების შესახებ

N:5  თარიღი:2019-01-31

გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა N5 - ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის ისტორიული განაშენიანების დაცვის ზონაში გარე ვაჭრობის თემატური გეგმის შესამუშავებლად გეგმარებითი დავალების დამტკიცების შესახებ

N:4  თარიღი:2019-01-31

გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა N4 - ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული სატრანსპორტო საშუალებების სახელმწიფოსათვის საკუთრებაში უსასყიდლოდ გადაცემის შესახებ

N:3  თარიღი:2019-01-31

გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა N3 - ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული, სარგებლობის უფლებით, აუქციონის წესით განსაკარგი ქონების საწყისი წლიური სარგებლობის საფასურის განსაზღვრის შესახებ

 
 
ვიდეო
 

 

 

ამინდი
 
ბმულები