ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
|
 
ანონსი
 
 
N: 14
თარიღი: 2018-01-18
ტიპი: განკარგულება
სფერო: სამართლებრივი აქტები

 

გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა N14 - ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტში გენდერული თანასწორობის პოლიტიკის განხორციელების ღონისძიებათა 2018 წლის სამოქმედო გეგმის დამტკიცების შესახებ

 

„ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს რეგლამენტის დამტკიცების შესახებ“ ქ.ბათუმის საკრებულოს 2014 წლის 23 სექტემბრის #34 დადგენილების შესაბამისად, ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულომ გ ა დ ა წ ყ ვ ი ტ ა :
1. დამტკიცდეს ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტში გენდერული თანასწორობის პოლიტიკის განხორციელების ღონისძიებათა 2018 წლის სამოქმედო გეგმა, თანახმად დანართისა.
2. განკარგულება ძალაშია ხელმოწერისთანავე.

 

 

ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის
საკრებულოს თავმჯდომარე                                            სულიკო თებიძე

 

 

 

იხილეთ მიმაგრებული ფაილი:

დანართი

 

 

 
 
 
ვიდეო
 

 

 

ამინდი
 
ბმულები