ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
|
 
ანონსი
 
 
N: 11
თარიღი: 2018-01-18
ტიპი: განკარგულება
სფერო: სამართლებრივი აქტები

 

გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა N11 - „ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს და საკრებულოს აპარატის საშტატო ნუსხის დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ ბათუმის საკრებულოს 2017 წლის 28 ივნისის №36 განკარგულების ძალადაკარგულად გამოცხადების თაობაზე


საქართველოს კანონის „ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის“ 61-ე მუხლის შესაბამისად, ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულომ გ ა დ ა წ ყ ვ ი ტ ა :

1. ძალადაკარგულად გამოცხადდეს „ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს და საკრებულოს აპარატის საშტატო ნუსხის დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 28 ივნისის №36 განკარგულება.

2. განკარგულება ძალაშია 2018 წლის 1 იანვრიდან.

 

 

ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის
საკრებულოს თავმჯდომარე                                                           სულიკო თებიძე

 

 

 
 
 
ვიდეო
 

 

 

ამინდი
 
ბმულები