ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
|
 
ანონსი
 
 
N: 10
თარიღი: 2018-01-18
ტიპი: განკარგულება
სფერო: სამართლებრივი აქტები

 

გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა N10 - არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის - ბათუმის გამწვანებისა და ლანდშაფტური დაგეგმარების სამსახურში შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებული მუშა და ტექნიკური სპეციალისტების შრომის ანაზღაურების წესის შეთანხმების შესახებ

„საჯარო დაწესებულებაში შრომის ანაზღაურების შესახებ“ საქართველოს კანონის პირველი მუხლის მე-7 პუნქტის შესაბამისად, ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულომ გ ა დ ა წ ყ ვ ი ტ ა :


1. შეთანხმებულ იქნას არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის - ბათუმის გამწვანებისა და ლანდშაფტური დაგეგმარების სამსახურში შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებული მუშა და ტექნიკური სპეციალისტების შრომის ანაზღაურების „საჯარო დაწესებულებაში შრომის ანაზღაურების შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული-საგან განსხვავებული წესი და შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებული პირების შრომის ანაზღაურება განისაზღვროს ყოველდღიური სარგოს მიხედვით.


2. განკარგულება ძალაშია 2018 წლის 1 იანვრიდან.

 


ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის
საკრებულოს თავმჯდომარე                                                       სულიკო თებიძე

 
 
 
ვიდეო
 

 

 

ამინდი
 
ბმულები