ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
|
N: 85
თარიღი: 2017-12-26
ტიპი: განკარგულება
სფერო: სამართლებრივი აქტები

გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა


ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული მოძრავი ქონების აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკისათვის უსასყიდლოდ, საკუთრების უფლებით გადაცემის შესახებ“ ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 21 აგვისტოს №49 განკარგულებაში ტექნიკური შეცდომის გასწორების შესახებ

 

საქართველოს კანონის „ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის“ 59-ე მუხლის შესაბამისად, ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულომ გ ა დ ა წ ყ ვ ი ტ ა :

1. გასწორდეს ტექნიკური შეცდომა „ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული მოძრავი ქონების აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკისათვის უსასყიდლოდ, საკუთრების უფლებით გადაცემის შესახებ“ ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 21 აგვისტოს №49 განკარგულებაში და განკარგულების დანართის მე-13 პოზიციაში მაღალი წნევის დანადგარი hd 6/16 +-ს რაოდენობა 5-ის ნაცვლად მიეთითოს 1.

2. ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 21 აგვისტოს №49 განკარგულებაში დაშვებული ტექნიკური შეცდომის გასწორების შესახებ ეცნობოს აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტროს.

3. წინამდებარე განკარგულება შეიძლება გასაჩივრდეს ბათუმის საქალაქო სასამართლოში (მის: ქალაქ ბათუმი, ზუბალაშვილის ქ. №30) მისი კანონმდებლობით დადგენილი წესით გაცნობიდან ერთი თვის ვადაში, რა დროსაც მხარეს წარმოადგენს ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერია.

4. განკარგულება ძალაშია ხელმოწერისთანავე.

 

 


ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის
საკრებულოს თავმჯდომარე სულიკო თებიძე

 
 
 
სიახლეები
ინფრასტრუქტურული სამუშაოები ჯავახიშვილის უბანში
სრულად

 

ვიდეო
 

 

 

ამინდი
 
ბმულები