ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
|
N: 6
თარიღი: 2017-03-24
ტიპი: დადგენილება
სფერო: სამართლებრივი აქტები

დ ა დ გ ე ნ ი ლ ე ბ ა №6

2017 წლის 24 მარტი
ქალაქი ბათუმი

 


საზოგადოებრივი ტერიტორიის/სივრცის დროებითი სარგებლობის წესი

საქართველს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსის“ მე-16 მუხლის, „ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის 25-ე მუხლის, საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 61-ე მუხლის მე-6 პუნქტისა და „მშენებლობის ნებართვის გაცემის წესისა და სანებართვო პირობების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2009 წლის 24 მარტის №57 დადგენილების 84-ე მუხლის მე-4 პუნქტის შესაბამისად, ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ა დ გ ე ნ ს :

მუხლი 1.
1. დამტკიცდეს საზოგადოებრივი ტერიტორიის/სივრცის დროებითი სარგებლობის წესი, თანდართული რედაქციით.

მუხლი 2.
1. ძალადაკარგულად გამოცხადდეს „თვითმმართველი ქალაქი ბათუმის ტერიტორიაზე სამშენებლო-სარემონტო სამუშაოების წარმოებისას საზოგადოებრივი ადგილების სარგებლობის შეზღუდვის წესის დამტკიცების შესახებ“ თვითმმართველი ქალაქი ბათუმის საკრებულოს 2007 წლის 19 ივლისის №10-5 დადგენილება (გამოქვეყნების წყარო: გაზეთი „აჭარა“ №108; გამოქვეყნების თარიღი: 26 ივლისი, 2007 წ. სარეგისტრაციო კოდი: 01025005035132001342).
2. გაუქმდეს „თვითმმართველი ქალაქი ბათუმის ტერიტორიაზე სამშენებლო-სარემონტო სამუშაოების წარმოებისას საზოგადოებრივი ადგილების სარგებლობის შეზღუდვის წესის დამტკიცების შესახებ“ თვითმმართველი ქალაქი ბათუმის საკრებულოს 2007 წლის 19 ივლისის №10-5 დადგენილების ძალაში შესვლიდან წარმოშობილი სამართლებრივი შედეგები.

მუხლი 3.
დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

 

საკრებულოს თავმჯდომარე ლაშა სირაბიძე

 
 
 
ვიდეო
 

 

 

ამინდი
 
ბმულები