ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
|
N: 4
თარიღი: 2017-02-27
ტიპი: დადგენილება
სფერო: სამართლებრივი აქტები

დ ა დ გ ე ნ ი ლ ე ბ ა №4

2017 წლის 27 თებერვალი
ქალაქი ბათუმი


„ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახურის დებულების დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 29 აგვისტოს №28 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

„ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-20 მუხლის მე-4 პუნქტის შესაბამისად, ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ა დ გ ე ნ ს :

მუხლი 1.
„ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახურის დებულების დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 29 აგვისტოს №28 დადგენილებაში (გამოქვეყნების წყარო და თარიღი: www.matsne.gov.ge, 05/09/2014წ; სახელმწიფო სარეგისტრაციო კოდი: 010250050.35.132.016224) შეტანილ იქნეს ცვლილებები და დადგენილებით დამტკიცებული დებულების:

ა) მე-7 მუხლის პირველი პუნქტის „ჟ“ ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„ჟ) ყოველთვიურად აწარმოებს ქალაქ ბათუმში რეგისტრირებული ვეტერანების აღრიცხვიანობას ვეტერანების საქმეთა სახელმწიფო სამსახურიდან შემოსული ინფორმაციის საფუძველზე;“.

ბ) მე-7 მუხლის პირველი პუნქტის „ტ“ და „უ“ ქვეპუნქტები ამოღებულ იქნეს.

მუხლი 2.
დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

 

საკრებულოს თავმჯდომარე ლაშა სირაბიძე

 

 
 
 
ვიდეო
 

 

 

ამინდი
 
ბმულები