ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
|
 
ანონსი
 
 
N: 59
თარიღი: 2011-12-23
ტიპი: დადგენილება
სფერო: სამართლებრივი აქტები

თვითმმართველი ქალაქის - ბათუმის საკრებულო
დ ა დ გ ე ნ ი ლ ე ბ ა №59
2011 წლის 23 დეკემბერი
ქალაქი ბათუმი


„თვითმმართველი ქალაქის - ბათუმის 2011 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ თვითმმართველი ქალაქის - ბათუმის საკრებულოს 2010 წლის 31 დეკემბრის №45 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე


„ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-20 მუხლის მე-4 პუნქტის შესაბამისად, თვითმმართველი ქალაქის - ბათუმის საკრებულო ა დ გ ე ნ ს :

მუხლი 1.
„თვითმმართველი ქალაქის - ბათუმის 2011 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ თვითმმართველი ქალაქის - ბათუმის საკრებულოს 2010  წლის 31 დეკემბრის №45 დადგენილებაში  (სსმ , 10.01.2011წ.) შეტანილ იქნეს შემდეგი ცვლილება:

ა) დადგენილების პირველი მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 1.
განისაზღვროს თვითმმართველი ქალაქის - ბათუმის 2011 წლის ბიუჯეტის მაჩვენებლები შემდეგი რედაქციით:

ა) თვითმმართველი ქალაქის - ბათუმის ბიუჯეტის შემოსულობები და გადასახდელები:

(ათას ლარებში)

დასახელება    2009 წლის ფაქტი    2010 წლის ფაქტი    2011 წლის გეგმა
შემოსულობები    124,210.8    169,638.1    200,974.9
შემოსავლები    122,075.8    160,594.2    194,374.9
არაფინანსური აქტივების ცვლილება (კლება)    2,135.0    9,043.9    6,600.0
გადასახდელები    119,769.5    165,203.3    217,349.9
ხარჯები    79,437.2    117,229.3    73,975.7
არაფინანსური აქტივების ცვლილება (ზრდა)    39,665.9    46,598.6    129,807.6
ვალდებულებების ცვლილება (კლება)    666.4    1,375.5    13,566.6
ნაშთის ცვლილება    4,441.3    4,434.7    -16,375.0
.“.

ბ) თვითმმართველი ქალაქის - ბათუმის ბიუჯეტის ბალანსი:
(ათას ლარებში)

დასახელება    2009 წლის ფაქტი    2010 წლის ფაქტი    2011 წლის გეგმა
შემოსავლები    122,075.8    160,594.2    194,374.9
გადასახადები    7,973.8    10,547.3    10,150.0
გრანტები    106,279.9    137,290.6    174,486.9
სხვა შემოსავლები    7,822.0    12,756.3    9,738.0
ხარჯები    79,437.2    117,229.3    73,975.7
შრომის ანაზღაურება    3,320.0    4,522.6    5,082.2
საქონელი და მომსახურება    15,125.9    19,288.8    18,727.2
პროცენტი    848.2    1,238.1    2,188.6
სუბსიდიები    9,673.2    9,724.4    13,092.0
სოციალური უზრუნველყოფა    1,803.1    2,279.9    3,736.3
სხვა ხარჯები    48,666.8    80,175.6    31,149.4
საოპერაციო სალდო    42,638.6    43,364.9    120,399.2
არაფინანსური აქტივების ცვლილება    37,530.9    37,554.7    123,207.6
ზრდა     39,665.9    46,598.6    129,807.6
კლება    2,135.0    9,043.9    6,600.0
მთლიანი სალდო    5,107.7    5,810.2    -2,808.4
ფინანსური აქტივების ცვლილება    4,441.3    4,434.7    -16,375.0
ზრდა     4,441.3    4,434.7    0.0
კლება    0.0    0.0    16,375.0
ვალდებულებების ცვლილება    -666.4    -1,375.5    -13,566.6
კლება    666.4    1,375.5    13,566.6
ბალანსი    0    0    0


ბ) დადგენილების მე-2 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 2.
განისაზღვროს თვითმმართველი ქალაქის - ბათუმის 2011 წლის ბიუჯეტის შემოსავლები 194,374.9 ათასი ლარის ოდენობით, თანახმად დანართი 1-სა.“.

გ) დადგენილების მე-3 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 3.
განისაზღვროს თვითმმართველი ქალაქის - ბათუმის 2011 წლის ბიუჯეტის ხარჯები ეკონომიკურ ჭრილში 73,975.7 ათასი ლარის ოდენობით, თანახმად დანართი 2-სა.“.

დ) დადგენილების მე-4 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 4.
განისაზღვროს თვითმმართველი ქალაქის - ბათუმის 2011 წლის ბიუჯეტის საოპერაციო სალდო 120,399.2 ათასი ლარის ოდენობით.“.

ე) დადგენილების მე-5 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 5.
განისაზღვროს თვითმმართველი ქალაქის - ბათუმის 2011 წლის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 123,207.6 ათასი ლარის ოდენობით, თანახმად დანართი 3-სა. მათ შორის:
ა) განისაზღვროს თვითმმართველი ქალაქის - ბათუმის 2011 წლის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 129,807.6 ათასი ლარის ოდენობით.
ბ) განისაზღვროს თვითმმართველი ქალაქის - ბათუმის 2011 წლის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 6,600.0 ათასი ლარის ოდენობით.“.

ვ) დადგენილების მე-6 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 6.
განისაზღვროს თვითმმართველი ქალაქის - ბათუმის 2011 წლის ბიუჯეტის ხარჯები და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში 203,783.3 ათასი ლარის ოდენობით, თანახმად დანართი 4-სა.“.

ზ) დადგენილების მე-7 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 7.
განისაზღვროს თვითმმართველი ქალაქის – ბათუმის 2011 წლის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო -2,808.4 ათასი ლარის ოდენობით.“

თ) დადგენილების მე-9 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 9.
განისაზღვროს თვითმმართველი ქალაქის - ბათუმის 2011 წლის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება -13,566.6 ათასი ლარის ოდენობით, თანახმად დანართი 6-სა. მათ შორის:
1. განისაზღვროს თვითმმართველი ქალაქის - ბათუმის 2011 წლის ბიუჯეტის ვალდებულებების კლება 13,566.6 ათასი ლარის ოდენობით.“.

ი) დადგენილების მე-10 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 10.
განისაზღვროს თვითმმართველი ქალაქის - ბათუმის 2011 წლის ბიუჯეტის ასიგნებები 217,349.9 ათასი ლარის ოდენობით, თანახმად დანართი 7-სა.“.

კ) დადგენილების მე-12 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 12.
განისაზღვროს თვითმმართველი ქალაქის - ბათუმის 2011 წლის ბიუჯეტიდან სესხების მომსახურების ასიგნებები 15,750.5 ათასი ლარის ოდენობით, აქედან 762.9 ათასი ლარი მიიმართოს მუნიციპალური განვითარების ფონდიდან მიღებული სესხების, 1,675.0 ათასი ლარი - გერმანიის რეკონსტრუქციის საკრედიტო ბანკიდან მიღებული სესხის, 1,312.6 ათასი ლარი ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკიდან მიღებული სესხის, ხოლო  12,000.0 ათასი ლარი საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული სესხის მომსახურებისათვის.“.

ლ) დადგენილების დანართები 1, 2, 3, 4, 5, 6 და 7 ჩამოყალიბდეს ახალი თანდართული რედაქციით.


მუხლი 2.
ეს დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.საკრებულოს თავმჯდომარე                                                                               გიორგი კირთაძე 

 
 
 
ვიდეო
 

 

 

ამინდი
 
ბმულები