ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
|
 
ანონსი
 
 
N: 0
თარიღი: 2014-09-08
ტიპი: საკრებულოს თავმჯდომარის მივლინებებისა და შვებულებების ბრძანებები - 06, 06/ა, 06/ბ
სფერო: სამართლებრივი აქტები

ბრძანება #03/116       

 

ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს იურიდიულ

და საპროცედურო საკითხთა კომისიის მთავარი

სპეციალისტის პაატა შარაძის შვებულებაში

გასვლის შესახებ

 

`საჯარო სამსახურის შესახებ~ საქართველოს კანონის თანახმად,

 

ვ ბ რ ძ ა ნ ე ბ :

 

1. ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს იურიდიულ და საპროცე-დურო საკითხთა კომისიის მთავარ სპეციალისტს პაატა შარაძეს, მიეცეს კუთვნილი ანაზღაურებადი შვებულების ნაწილი 2014 წლის 8 სექტემბრიდან 19 სექტემბრის ჩათვლით.

2. ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატმა უზრუნველყოს ბრძანების პირველი პუნქტის გათვალისწინებით ანაზღაურებადი შვებულების ან-გარიშსწორება კანონმდებლობით დადგენილი წესის შესაბამისად.

3. ბრძანება ძალაშია ხელმოწერისთანავე.

 

 

 

 

 

  საკრებულოს თავმჯდომარე                                                      ირაკლი ჭეიშვილი

 
 
 
ვიდეო
 

 

 

ამინდი
 
ბმულები