ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
|
 
ანონსი
 
 
N: 0
თარიღი: 2014-09-03
ტიპი: საკრებულოს თავმჯდომარის მივლინებებისა და შვებულებების ბრძანებები - 06, 06/ა, 06/ბ
სფერო: სამართლებრივი აქტები

ბრძანება #03/115

 

ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

თავმჯდომარის  მოადგილის ირაკლი ჩავლეიშვილის

 შვებულებიდან დაბრუნების შესახებ

 

 

`საჯარო სამსახურის შესახებ~ საქართველოს კანონის თანახმად,

 

ვ ბ რ ძ ა ნ ე ბ :

 

1. მიმდინარე წლის 3 სექტემბრიდან ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილე ირაკლი ჩავლეიშვილი, ჩაითვალოს ქა-ლაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარის 2014 წლის 25 აგვისტოს #03/109 ბრძანებით განსაზღვრული კუთვნილი ანაზღაურებადი შვე-ბულებიდან დაბრუნებულად.

2. ბრძანება ძალაშია  ხელმოწერისთანავე.

 

 

 

 

 საკრებულოს თავმჯდომარე                                            ირაკლი ჭეიშვილი

 

 

 
 
 
ვიდეო
 

 

 

ამინდი
 
ბმულები