ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
|
 
ანონსი
 
 
N: 0
თარიღი: 2014-08-29
ტიპი: საკრებულოს თავმჯდომარის მივლინებებისა და შვებულებების ბრძანებები - 06, 06/ა, 06/ბ
სფერო: სამართლებრივი აქტები

ბრძანება #03/111

 

ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

წევრის ჯაბა ბერიძის  ჩინეთის რესპუბლიკის  ქალაქ ურუმჩიში

მივლინების შესახებ

 

 

1. ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრი ჯაბა ბერიძე 2014 წლის 31 აგვისტოდან 2014 წლის 7 სექტემბრის ჩათვლით მივლინებულ იქნეს ჩინეთის რესპუბლიკის ქალაქ ურუმჩიში, სადაც იმართება აბრეშუმის გზის მერებისა და აბრეშუმის გზის ქვეყნების ეკონომიკური ქამრის ქალაქების თანამშრომლობა-განვითარების ფორუმი.

2. სასაჩუქრე სუვენირების შესაძენად გამოიყოს 500 (ხუთასი) ლარი, ქალაქ ბა-თუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მივლინების ხარჯებიდან.

3. დაევალოს ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატის ბუღალტრული აღრიცხვისა და მატერიალური უზრუნველყოფის განყოფილების უფ-როსს გ. კვერღელიძეს, სამივლინებო ხარჯების (ჩინეთის რესპუბლიკა-დღიური) ანაზღაურება მოახდინოს მოქმედი კანონმდებლობის საფუძველზე.

4. ბრძანება ძალაშია ხელმოწერისთანავე.

 

 

 

 

საკრებულოს თავმჯდომარე                                                    ირაკლი ჭეიშვილი

 
 
 
ვიდეო
 

 

 

ამინდი
 
ბმულები