ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
|
 
ანონსი
 
 
N: 0
თარიღი: 2014-08-25
ტიპი: საკრებულოს თავმჯდომარის მივლინებებისა და შვებულებების ბრძანებები - 06, 06/ა, 06/ბ
სფერო: სამართლებრივი აქტები

ბრძანება #03/109

 

  ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტსი საკრებულოს

   თავმჯდომრის მოადგილის ირაკლი ჩავლეიშვილის

 შვებულებაში გასვლის შესახებ

 

 

`საჯარო სამსახურის შესახებ~ საქართველოს კანონი თანახმად

 

ვ ბ რ ძ ა ნ ე ბ :

 

 

1. ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგი-ლეს - ირაკლი ჩავლეიშვილს მიეცეს კუთვნილი ანაზღაურებადი შვებულების ნაწილი 2014 წლის  26 აგვისტოდან 2014 წლის 02 სექტემბრის ჩათვლით.

2. ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატმა უზრუნველყოს ბრძანების პირველი პუნქტის გათვალისწინებით ანაზღაურებადი შვებულების ანგარიშსწორება კანონმდებლობით დადგენილი წესისი შესაბამისად.

3. ბრძანება ძალაშია ხელმოწერისთანავე.

 

 

 

საკრებულოს თავმჯდომარე                                                          ირაკლი ჭეიშვილი

 

 

 

 
 
 
ვიდეო
 

 

 

ამინდი
 
ბმულები