ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
|
 
ანონსი
 
 
N: 0
თარიღი: 2014-08-25
ტიპი: საკრებულოს თავმჯდომარის მივლინებებისა და შვებულებების ბრძანებები - 06, 06/ა, 06/ბ
სფერო: სამართლებრივი აქტები

ბრძანება #03/108

 

ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

Aაპარატის მასმედიასთან ურთიერთობისა და პროტოკოლის განყოფილების მთავარი სპეციალისტის, ბადრი წულუკიძის

შვებულებიდან დაბრუნების შესახებ

 

 

`საჯარო სამსახურის შესახებ~ საქართველოს კანონის თანახმად,

 

ვ ბ რ ძ ა ნ ე ბ :

 

1. მიმდინარე წლის 23 აგვისტოდან  ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატის მასმედიასთან ურთიერთობისა და პროტოკოლის განყოფილების მთავარი სპეციალისტი - ბადრი წულუკიძე ჩაითვალოს  ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარის 2014 წლის 11 აგვისტოს #03/97 ბრძანებით განსაზღვრული კუთვნილი ანაზღაურებადი შვებულებიდან დაბრუნებულად.

2. ბრძანება ძალაშია ხელმოწერისთანავე.

 

 

 

 

საკრებულოს თავმჯდომარე                                                          ირაკლი ჭეიშვილი 

 

 

 
 
 
ვიდეო
 

 

 

ამინდი
 
ბმულები