ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
|
 
ანონსი
 
 
N: 0
თარიღი: 2014-08-25
ტიპი: საკრებულოს თავმჯდომარის მივლინებებისა და შვებულებების ბრძანებები - 06, 06/ა, 06/ბ
სფერო: სამართლებრივი აქტები

ბრძანება #03/106

 

ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარის სამდივნოს (განყოფილების) უფროსის  მოვალეობის შემსრულებლის გულიკო კაჟაშვილის  შვებულებიდან დაბრუნების შესახებ

 

 

`საჯარო სამსახურის შესახებ~ საქართველოს კანონის თანახმად,

 

1. მიმდინარე წლის 24 აგვისტოდან ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრე-ბულოს თავმჯდომარის სამდივნოს განყოფილების უფროსის მოვალეობის შემსრულებელი - გულიკო კაჟაშვილი ჩაითვალოს ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომრის 2014 წლის 4 აგვისტოს #03/89 ბრძანებით განსაზღვრული კუთვნილი ანაზღაურებადი შვებულებიდან დაბრუნებულად.

2. ბრძანება ძალაშია ხელმოწერისთანავე.

 

  

 

 

 

 საკრებულოს თავმჯდომარე                                                        ირაკლი ჭეიშვილი

 
 
 
ვიდეო
 

 

 

ამინდი
 
ბმულები