ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
|
 
ანონსი
 
 
N: 0
თარიღი: 2014-08-15
ტიპი: საკრებულოს თავმჯდომარის მივლინებებისა და შვებულებების ბრძანებები - 06, 06/ა, 06/ბ
სფერო: სამართლებრივი აქტები

ბრძანება N03/100

 

ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატის ოფიციალური კორესპოდენციის, მოქალაქეთა განცხადებების და კადრების აღრიცხვის განყოფილების მთავარი სპეციალისტის თამილა დევაძის შვებულებიდან დაბრუნების შესახებ

 

 

`საჯარო სამსახურის შესახებ~ საქართველოს კანონის თანახმად,

 

ვ ბ რ ძ ა ნ ე ბ :

 

1. მიმდინარე წლის 15 აგვისტოდან ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის  საკრებულოს აპარატის ოფიციალური კორესპოდენციის, მოქალაქეთა განცხადებების და კადრების აღრიცხვის განყოფილების მთავარი სპეციალისტი - თამილა დევაძე ჩაითვალოს ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარის 2014 წლის 18 ივლისის #03/80 ბრძანებით განსაზღვრული კუთვნილი ანაზღაურებადი შვებულებიდან დაბრუნებულად.

2. ბრძანება ძალაშია ხელმოწერისთანავე.

 

 

 

 

საკრებულოს თავმჯდომარე                                                          ირაკლი ჭეიშვილი

 
 
 
ვიდეო
 

 

 

ამინდი
 
ბმულები