ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
|
 
ანონსი
 
 
N: 0
თარიღი: 2014-08-12
ტიპი: საკრებულოს თავმჯდომარის მივლინებებისა და შვებულებების ბრძანებები - 06, 06/ა, 06/ბ
სფერო: სამართლებრივი აქტები

ბრძანება N03/98

 

ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატის

სამდივნოს (განყოფილების) საკრებულოს თავმჯდომარის მდივან - რეფერენტის ქეთევან კვაჭაძის

 შვებულებაში გასვლის შესახებ

 

 

`საჯარო სამსახურის შესახებ~ საქართველოს კანონის თანახმად,

 

ვ ბ რ ძ ა ნ ე ბ :

 

1. ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატის სამდივნოს (გან-ყოფილების) თავმჯდომარის მდივან - რეფერენტს - ქეთევან კვაჭაძეს მიეცეს კუთვნილი ანაზღაურებადი შვებულების ნაწილი 2014 წლის 13 აგვისტოდან 2014 წლის 19 აგვისტოს ჩათვლით.              

2. ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატმა უზრუნველყოს ბრძანების პირველი პუნქტის გათვალისწინებით ანაზღაურებადი შვებულების ანგარიშსწორება კანონმდებლობით დადგენილი წესის შესაბამისად.

3. ბრძანება ძალაშია ხელმოწერისთანავე.

 

 

 

 

 

საკრებულოს თავმჯდომარე                                                          ირაკლი ჭეიშვილი 

 
 
 
ვიდეო
 

 

 

ამინდი
 
ბმულები