ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
|
 
ანონსი
 
 
N: 0
თარიღი: 2014-08-11
ტიპი: საკრებულოს თავმჯდომარის მივლინებებისა და შვებულებების ბრძანებები - 06, 06/ა, 06/ბ
სფერო: სამართლებრივი აქტები

ბრძანება N03/96

 

ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატის

მასმედიასთან ურთიერთობისა და პროტოკოლის განყოფილების მთავარი სპეციალისტის ლელა დიასამიძის

შვებულებაში გასვლის შესახებ

 

 

`საჯარო სამსახურის შესახებ~ საქართველოს კანონის თანახმად,

 

ვ ბ რ ძ ა ნ ე ბ :

 

1. ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატის მასმედიასთან ურთიერთობისა და პროტოკოლის განყოფილების მთავარ სპეციალისტს - ლელა დიასამიძეს მიეცეს კუთვნილი ანაზღაურებადი შვებულების ნაწილი 2014 წლის 11 აგვისტოდან 2014 წლის 22 აგვისტოს ჩათვლით.              

2. ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატმა უზრუნველყოს ბრძანების პირველი პუნქტის გათვალისწინებით ანაზღაურებადი შვებულების ანგარიშსწორება კანონმდებლობით დადგენილი წესის შესაბამისად.

3. ბრძანება ძალაშია ხელმოწერისთანავე.

 

 

 

 

საკრებულოს თავმჯდომარე                                                    ირაკლი ჭეიშვილი

 

 

 

 
 
 
ვიდეო
 

 

 

ამინდი
 
ბმულები